پایان نامه مدیریت

پایان نامه با واژه های کلیدی انگیزه کارکنان

…………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۱۵ فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت ………………………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۱۶ فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها …………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۱۷ فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………….. ۹۴
جدول ۴-۱۸ فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………. ۹۶
جدول ۴-۱۹ فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت ……………………………………… ۹۷
جدول ۴-۲۰ فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………… ۹۹
جدول ۴-۲۱ فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………… ۱۰۲
جدول ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ……………………………………… ۱۰۳
جدول ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………. ۱۰۶
جدول ۴-۲۶ فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت ……………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول ۴-۲۷ فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ………………………………………………………………. ۱۰۹
جدول ۴-۲۸ فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. ۱۱۱
جدول ۴-۲۹ فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… ۱۱۲
جدول ۴-۳۰ فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………… ۱۱۴
جدول ۴-۳۱ جدول توافقی سوالات ۱،۲،۳،۴،۵،۶ …………………………………………………………………………………… ۱۱۷

جدول ۴- ۳۲ جدول توافقی سوالات ۷،۸،۹،۱۰،۱۱ …………………………………………………………………………………. ۱۱۹

جدول ۴- ۳۳ جدول توافقی سوالات ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷ ……………………………………………………………………… ۱۲۱

جدول ۴- ۳۴ جدول توافقی سوالات ۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳ ………………………………………………………………………. ۱۲۳

جدول ۴- ۳۵ جدول توافقی سوالات ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰ ………………………………………………………………… ۱۲۵

فهرست نمودار ها
نمودار ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………….. ۷۱
نمودار ۴-۲ فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………. ۷۳
نمودار ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………… ۷۴
نمودار ۴-۴ نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ……………………………………………………………………… ۷۶
نمودار ۴-۵ فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………. ۷۷
نمودار ۴-۶ فراوانی رقابت میان کارخانه ها ……………………………………………………………………………………….. ۷۹
نمودار ۴-۷ فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………… ۸۰
نمودار ۴-۸ فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… ۸۲
نمودار ۴-۹ فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ………………………………………… ۸۳
نمودار ۴-۱۰ فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………….. ۸۵
نمودار ۴-۱۱ فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………. ۸۶
نمودار ۴-۱۲فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………………… ۸۸
نمودار ۴-۱۳ فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ………………………………………………………………………. ۸۹
نمودار ۴-۱۴ فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ……………………………………………………………………………… ۹۱
نمودار ۴-۱۵ فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت …………………………………………………………………………… ۹۲
نمودار ۴-۱۶ فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ………………………………. ۹۴
نمودار ۴-۱۷ فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………. ۹۵
نمودار ۴-۱۸ فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… ۹۷
نمودار ۴-۱۹ فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت …………………………………….. ۹۸
نمودار ۴-۲۰ فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………….. ۱۰۰
نمودار ۴-۲۱ فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………….. ۱۰۱
نمودار ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………….. ۱۰۳
نمودار ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کی
فیت ………………………………………. ۱۰۴
نمودار ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. ۱۰۶
نمودار ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. ۱۰۷
نمودار ۴-۲۶ فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت …………………………………………………………………….. ۱۰۹
نمودار ۴-۲۷ فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………… ۱۱۰
نمودار ۴-۲۸ فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. ۱۱۲
نمودار ۴-۲۹ فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. ۱۱۳
نمودار ۴-۳۰ فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………. ۱۱۵
نمودار ۴-۳۱ توزیع خی دو در فرضیه اول ………. ………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

نمودار ۴-۳۲ توزیع خی دو در فرضیه دوم ……….. …………………………………………………………………………………. ۱۱۹

نمودار ۴-۳۳ توزیع خی دو در فرضیه سوم …………………. ………………………………………………………………………. ۱۲۱

نمودار ۴-۳۴ توزیع خی دو در فرضیه چهارم ……………….. ………………………………………………………………………. ۱۲۳

نمودار ۴-۳۵ توزیع خی دو در فرضیه پنجم ……………………… ………………………………………………………………….. ۱۲۵

فهرست اصطلاحات انگلیسی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Balanced Score Card کارت امتیازی متوازن ………………………………………………………………………………………………..
Business Plan برنامه کسب و کار …………………………………………………………………………………………………………………..
European Foundation For Quality Management مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی …………………………………
Kaizen کایزن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quality کیفیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quality Function Deployment توسعه وظایف کیفیت ……………………………………………………………………………….
Quality management مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………………………………………
Quality Planning برنامه ریزی کیفیت …………………………………………………………………………………………………………….
Sanitize سلامت کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Self-discipline ایجاد نظم و ترتیب …………………………………………………………………………………………………………………..
Small Businesses صنایع کوچک ………………………………………………………………………………………………………………….
Standardize استاندارد کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
Structurize سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Systematize روش مند کردن …………………………………………………………………………………………………………………………..
Total Quality Management مدیریت کیفیت جامع ……………………………………………………………………………………..

چکیده
با توجه به محیط رقابتی امروز، اهمیت برنامه های بهبود کیفیت به منظور دستیابی به کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیش از پیش آشکار می شود. برنامه های بهبود کیفیت به منظور افزایش کیفیت محصولات و خدمات در صنایع کوچک به اجرا گذارده می شود که به علت ویژگیهای خاص این صنایع، استقرار این برنامه ها دارای محدودیتهایی می باشد.
پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور، عوامل موثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت ( عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ) را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله این عوامل می توان بر حمایت مدیریت، آموزش، و فرهنگ سازمانی ( عوامل درون سازمانی )، فرهنگ جامعه، محیط پویا یا ایستا و وضعیت اقتصادی ( عوامل برون سازمانی ) اشاره کرد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی تنگنا ها و مشکلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه می باشد. مطالعه از طریق آزمونهای آماری و با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری تحلیل گردید.
یافته های این پژوهش، فرضیه وجود رابطه بین تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان، تخصص و محدودیتهای اقتصادی، با اجرای برنامه های بهبود کیفیت را تایید کردند. به عبارت دیگر پنج عامل تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت، تخصص مدیران و مسئولین کیفیت و محدودیتهای اقتصادی از عواملی می باشند که استقرار برنامه های بهبود کیفیت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع نقص در این عوامل می تواند، از موانع اجرای برنامه های بهبود کیفیت محسوب شود.

فصل اول
کلیات

بیان مسئله۱-۱
صنایع کوچک به عنوان استراتژی مهم برای کاهش بیکاری محسوب می شوند. همچنین این صنایع به علت ویژگیهای خاص آن از جمله انعطاف پذیری، رفتار خلاقانه و تصمیم گیری سریع که از مزیت های آن محسوب می شود. همچنین معایبی از جمله، محدودیتهای مالی و انسانی و اطلاعاتی، مورد توجه می باشند (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006 ). استقرار برنامه های بهبود کیفیت در این صنایع نیازمند در نظر گرفتن این ویژگیها می باشد که ممکن است در راستای آن محدودیتها و مشکلاتی وجود داشته باشد.
بر اساس بررسیهای انجام شده رقابت فروشندگان و عرضه کنندگان یک محصول و یا خدمت به اشکال گوناگونی ظاهر می شود لکن مهمترین جنبه آن کیفیت است (فاطمی قمی، ۱۳۷۰). همچنین کیفیت یکی از مهمترین عواملی است که می تواند به عنوان عاملی مؤثر در کسب درآمد مورد نیاز صنایع و نهایتاً کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (مهرگان، ۱۳۷۹). سازمانها برای رسیدن به حد مطلوب کیفیت از برنامه های مختلفی از جمله بسترسازی فرهنگی، مدیریت کیفیت جامع، کنترل کیفیت آماری، روش QFD ، آموزش پرسنل و …استفاده میکنند. اجرای صحیح و مؤثر این برنامه ها در سازمانها، توأم با مشکلاتی است که سازمانها با آن درگیر می باشند.
بر اساس بررسیهای انجام شده از منابع داخلی، برنامه های بهبود کیفیت در داخل کشور بیشتر در زمینه خدمات(بانکها و بیمارستانها) و صنایع تولیدی بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و اهتمام چندانی به اجرای این برنامه ها در صنایع کوچک صورت نگرفته است (وطن خواه، گوهری، عبدی، ۱۳۸۹؛مهرگان ۱۳۷۹). از این رو در این پژوهش با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص صنایع کوچک سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و موانع و تنگناهای عمده بر سر راه استقرار این برنامه ها، شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۲-۱
با توجه به رقابت شدید میان فروشندگان و عرض

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *