پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۲۰۴

سفیدرود در طول مسیر خود از ابتدای ناحیه دلتایی بیشتر متکی و متمایل به سمت چپ است. اغلب کارشناسان علت آن را مربوط به مجموعه حرکات رنین (کریولیس) و مشابه همه جریان های آبی جاری در نیمکره شمالی می دانند.در مورد مسئله انحراف سفیدرود به سمت چپ، فعالیت مخروط افکنه های رودهایی نظیر زیلیکی و […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

منجیل خشک معتدل نیمه خشک نیمه خشک شدید همانطور که از جدول شماره (۳-۱۲) مشاهده می شود در سیستم دمارتن قسمت اصلی منطقه در بخش خزری و نوع اقلیمی از مرطوب تا خیلی مرطوب قرار می گیرد و خط منجیل تاریک جداکننده اقلیم های متفاوت است.در سیستم سیلیانیف کلیه مناطق ناحیه خزری در بخش مرطوب […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

سامانه پژوهشی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۲۰۱

اقلیم منطقه:اقلیم هر منطقه حاصل ترکیب عوامل مختلف آب و هوایی می باشد. در شکل گیری سیمای اقلیمی یک منطقه عوامل متعددی نظیر دما، رطوبت، باد، تبخیر و نظایر آن دخالت دارند که تحت عنوان فاکتورهای اقلیم شناخته می شوند. به طور کلی فاکتورهای عرض جغرافیایی و ارتفاع از مهمترین عوامل سازنده اقلیم یک منطقه […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

دسترسی متن کامل – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۱۹۸

۷/۲۱۷ ۲/۲۹۶ ۱/۳۵۷ ۴/۳۳۵ ۴/۲۵۹ ۲۱۴۱ تبخیر و تعرق پتانسیل (potential evapotranspiration):بیشترین توان تبخیری اتمسفر تبخیر و تعرق پتانسیل یا بالقوه نامیده می شود و بیشترین ارتفاع آبی است که می تواند در یک منطقه از طریق تبخیر و تعرق گیاهی به اتمسفر بازگردد که خود بستگی به شرایط آب و هوایی آن ناحیه دارد. […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۳-۱۸ تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پارودبار رطوبت هوا :بخار آب موجود در هوا به علت پدیده تبخیر از سطوح آزاد آب و تبخیر و تعرق گیاهان بوجود می آید که توسط جریان وزش باد جابجا می گردد. میزان بخار آب و هوا از تغییرات دمای هوا تبعیت می کند و افزایش دما موجب […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

با توجه به جدول فوق ۷۵/۳۱ درصد مساحت محدوده ی مورد مطالعه در قسمت ساحلی ۶۲/۳۰ درصد در قسمت جلگه ای و کوهپایه ای و ۱۲/۱۷ درصد در قسمت کوهستانی نسبتاً مرتفع و ۵۲/۲۰ درصد در قسمت کوهستانی بسیار مرتفع می باشد نمودار شماره مساحت طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد. نقشه ۳-۳ […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۸

نقشه ۳-۲ شهرستان رودبار به تفکیک دهستان و بخش ها ۳-۲- توپوگرافی محدوده مورد مطالعه را از نظر توپوگرافی می توان به واحدهای زیر تقسیم نمود قسمت ساحلی، قسمت جلگه ای و قسمت کوهپایه ای – قسمت کوهستانی نسبتاً مرتفع – قست کوهستانی بسیار مرتفعقسمت ساحلی:این قسمت که از ساحل دریای خزر در محدوده ی […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۷

گریگوری[۸] (۱۹۵۶)، طی تحقیقاتی که روی بارش انگلستان به عمل آورده است با تقسیم انگلستان به ۴ ناحیه معتقد است که اگر چه بارش سالانه دستخوش تغییراتی است ولی این تغییرات همه جا یکسان نیست و همزمان با کاهش بارش در یک مکان افزایش بارندگی در مکان دیگر مشهود است.علاوه بر روش تجزیه به مولفه های […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

اهمیت مقادیر و تغییرات آن بخصوص در کشور ما ایران که در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد بر هیچکس پوشیده نیست بر اساس اطلس اقلیمی ایران در دوره ۱۹۹۰-۱۹۶۱ میلادی بیش از دو سوم وسعت کشور دارای میانگین سالانه بارش کمتر از ۳۰۰ میلی متر می باشد و لیکن هسته های پر […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۳-۲۸ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه لاکان بر حسب درصد ۴۹نمودار ۳-۲۹ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه رودبار بر حسب درصد ۵۰نمودار ۳-۳۰ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه تاریک رود بر حسب درصد ۵۰نمودار ۳-۳۱ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فخرآباد لشت نشاء بر حسب درصد ۵۱نمودار ۳-۳۲ میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه قلعه […]