منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
ایزومتریک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایزومتریک

عضلات دلتوئید قدامی، میانی و خلفی و عضلات ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی و عضله فوقخاری در شانه سمت راست میباشند. برای ثبت فعالیت الکتریکی عضلات از الکترودهای سطحی استفاده شد.

شکل ۳-۶- وضعیتهای مختلف ایزومتریک تست شده در سه صفحه فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زوایای صفر، ۳۰،۶۰ و ۹۰ درجه

۳-۵-پرتکل آزمایشی
برای نرمال

Share