دانلود پایان نامه با موضوع 
کیفیت زندگی، دانشجویان، دانشگاه ایلام، تأمین مالی

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، دانشجویان، دانشگاه ایلام، تأمین مالی

بود .
در تحقیق سلطانی و همکاران(۱۳۸۹)که تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام صورت گرفت نتایج نشان داد که کیفیت زندگی ۴ درصد دانشجویان بسیار مطلوب، ۳۴ درصد مطلوب، ۵۱ درصد متوسط و کیفیت زندگی ۱۱ درصد دانشجویان نیز نامطلوب بوده است. همچنین در ابعاد درد جسمانی، روابط محیطی، تأمین مالی، مراقبت‌های اجتماعی و عواطف منفی

Share