و در فشار های ثابت آند نمایش داده شده است.

شکل (۵-۷) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف آند. فشار کاتد ثابت و برابر فشار بهینه کاتد

شکل (۵-۸) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف کاتد. فشار آند ثابت و برابر فشار بهینه آند

فصل ششم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل ابتدا نتایج حاصل از این پژوهش

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع انگیختگی،، تهیج، ، برسد،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید