پایان نامه حقوق

ب: عمل نوعاً کشنده ۱۴ مبحث دوم: مبانی جرم انگاری ۲۰ گفتار اول : مبانی قانونی ۲۰ الف: دوران قبل از انقلاب ۲۰ ب : دوران پس از انقلاب ۲۲ گفتار دوم: مبانی شرعی ۲۴ Read more…

پایان نامه حقوق

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه Read more…

پایان نامه حقوق

۱۴۱ گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………..……….……………………..۱۴۷ مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه …….……………..……………..………….……………………..۱۵۱ گفتار اول: مرتکب……….………………………………..……………………………….…….……۱۵۱ گفتار دوم: عاقله………..………………………………………………………………………………۱۵۵ گفتار سوم: بیتالمال………..………….………………………………………………………………۱۶۶ گفتار چهارم: بستگان…….……………………………………..………………………………….. ۱۷۵ نتیجه گیری……………………..…………….………………………………………………………………۱۷۹ پیشنهادات…….…………………………………………………………………………..……….…………۱۸۱ فهرست منابع Read more…

پایان نامه حقوق

منابع مقاله درباره حقوق کیفری ایران

۱۴۱ گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………..……….……………………..۱۴۷ مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه …….……………..……………..………….……………………..۱۵۱ گفتار اول: مرتکب……….………………………………..……………………………….…….……۱۵۱ گفتار دوم: عاقله………..………………………………………………………………………………۱۵۵ گفتار سوم: بیتالمال………..………….………………………………………………………………۱۶۶ گفتار چهارم: بستگان…….……………………………………..………………………………….. ۱۷۵ نتیجه گیری……………………..…………….………………………………………………………………۱۷۹پیشنهادات…….…………………………………………………………………………..……….…………۱۸۱فهرست منابع و مآخذ………………..……..……………………………………………………………….۱۸۳ Read more…

پایان نامه حقوق

فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده ۸۹ بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه ۹۰ گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق ۹۰ ۱٫آثارتخفیف مجازات ها ۹۱ الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات Read more…