No category

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی، تحصیل در دانشگاه

کیفیت زندگی آنها کمتر از عامه جامعه بود.تحصیل در دانشگاه با چالش ها و استرس های بخصوص همراه است که میتواند روی کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد. در تحقیق جمالی در سال (۱۳۸۷) تحت عنوان Read more…

No category

پایان نامه درمورد اکسیداسیون

د: روش فیزیکی روش شیمیایی اکسیداسیون فوتو شیمیایی روش های بیولوژیکی]۳۰[ مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب نیکل۹۰ از فاضلاب رنگی توسط کامپوزیت PPy/PVA: این مقاله به مطالعه جذب یون های Ni از فاضلاب رنگی توسط Read more…