فایل های دانشگاهی

برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO)- قسمت 11

حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان روش حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با فرمول­بندی دوباره مسأله بهینه­سازی به صورت ذیل نوشته می­ شود:  (‏4‑49)که پارامتر تنظیم بوده و بین کمینه­سازی خطای برازش و یکنواختی منحنی برازش، توازن ایجاد می­ کند و نیز خطای مربوط به داده iام است. تابع لاگرانژ این مسأله بهینه­سازی را می­توان به […]

فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس- قسمت ۶

۱-۵-۱ هدف کلی:هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد ساختارسازمانی و وضعیت مدیریت دانش در سازمان های دولتی شهر بندرعباس است.۱-۵-۲ هدف ویژه:     شناخت ابعاد ساختار سازمانی(رسمیت، پیچیدگی، انسجام، تمرکز)در سازمان های دولتی شهر بندرعباس   شناخت وضعیت موجود مدیریت دانش(خلق دانش، انتقال دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش،ظرفیت مدیریت دانش)درسازمان های دولتی شهر […]

فایل های دانشگاهی

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی۹۳

معاونت پژوهش و فن‌آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد بر این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه […]

فایل های دانشگاهی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۱۳

– بازار نامحدود از لحاظ مکانی– از نظر زمانی نامحدود و ۲۴ ساعته– ارائه خدمات گسترده– ارائه خدمات متنوع براساس نیاز و سفارش مشتری– تمرکز بر هزینه و رشد درآمد– وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ میان بانکی– حذف هزینه هایی مانند تهیه کاغذ، بروشورو کاتالوگ– کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک و ازدحام-رقابت نامهای تجاری– نوآوری  […]