ارتباط بین قابلیت هاي معماري و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار

ارتباط بین قابلیت هاي معماري و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار

 

ادبیات بازاریابی و مدیریت استراتژیک عمومی بیان می­ کنند که قابلیت هاي شرکت در تعدادي از حوزه هاي وظیفه­اي می ­تواند به عملکرد مثبت منتهی شود (مور و فایرهارست[1]، 2003). قابلیت بازاریابی ایجادکننده تصویر مارك قوي است که به شرکتها اجازه می­دهد محصولی با عملکرد بالاتر را تولید کنند (نس و دیگران[2] ، 2008). نتایج پژوهش یونگ انگ و اسپیکت جونز[3](2009) نشان داد که بعضی از اجزاء قابلیت هاي معماري و تخصصی­شده بازاریابی رابطه معنی­داري با عملکرد بالاي تولیدکننده ندارند. نتایج همچنین روابط مثبت و معنی­دار غیر مستقیم قابلیت هاي بازاریابی با عملکرد بالاي تولیدکننده را مورد تأیید قرار داد. اکدنیز و همکاران[4](2008) نتیجه گرفتند که روابط بین قابلیت هاي بازاریابی و عملکرد شرکت معنی­دار و مثبت است. هدف پژوهش بلسا و ریپولوس[5](2007) بررسی رابطه مثبت قابلیت هاي معماري و تخصصی­شده بازاریابی با عملکرد بین ­المللی شرکت بود. این رابطه ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشند. قابلیت هاي بازاریابی بر تعهد بین ­المللی و انتخاب شیوه ورود به بازارهاي بین ­المللی (واردات، صادرات، اعطاي امتیاز، بستن قراداد) تأثیر می گذارند. از این طریق قابلیت هاي بازاریابی بر عملکرد بین ­المللی تأثیر غیرمستقیم می­گذارند. ورهایس و همکاران (2009)، نشان دادند که بین قابلیت هاي معماري و عملکرد بازار رابطه مثبتی وجود دارد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی

2-5- قابلیت های عملیاتی

قابليت عملياتي به عنوان يكپارچه سازي مجموعه­اي از كارهاي انجام شده توسط يك شركت به منظور افزايش توليد خود از طريق استفاده موثر از قابليت­هاي توليد، تكنولوژي و گردش مواد تعريف شده است. قابليت عملياتي برتر بهره­وري در فرآيند تحويل را افزايش، هزينه عمليات را كاهش مي­دهد و دستيابي به مزيت رقابتي را ميسر مي­سازد. قابليت عملياتي مهارت اساسي است كه شركت را قادر به دستيابي به اهداف مربوط به توليد نظير كيفيت محصول پايدار، كاهش هزينه، حجم و انعطاف پذيري محصول و قابليت اعتماد تحويل و سرعت بالا مي كند. قابليت عمليات برتر به مدت طولاني به عنوان يك منبع مزيت رقابتي برتر و نتايج عملكرد برتر شده است. اين استدلال مي­كند كه يك شركت مي­تواند با دست زدن به يك فرآيند گردش مواد كارآمد، استفاده دقيق از دارايي­ها و كسب و اشاعه دانش در فرآيند دانش برتر به مزيت رقابتي دست يابد. برخي از مطالعات تجربي، تاثير مهم قابليت عملياتي روي عملكرد شركت را نشان داده ­اند. بر اساس نمونه­ي 167 شركت با  فنآوري توليد بالاي انگلستان، ترجسنا و همكارانش متوجه شدند كه عملكرد شركت (همانند رشد فروش، بازده فروش و بازده دارايي) بطور قابل ملاحظه­اي با بهره گرفتن از قابليت­هاي عمليات كه هزينه­هاي عمليات پايين و كيفيت محصول پايين را ترويج مي­دهد بطور معني­داري قابل پيش بيني است. روزنوي و همكارانش متوجه شدند كه توانايي­هاي رقابتي بهبود يافته (همانند كيفيت محصول، هزينه، انعطاف پذيري فرآيند، قابليت اطمينان تحويل). بطور كلي عملكرد كسب و كار را بهبود مي­بخشد. با بهره گرفتن از داده­هاي بايگاني شده از 102 شركت لجستيك انگلستان، نات و همكارانش همچنين نشان دادند كه قابليت عملياتي بطور قابل ملاحضه­اي بر عملكرد كسب و كار تاثير مي­ گذارد (براي مثال سوددهي) (وانتائو و همکاران، 2014).

[1] Moore & Fairhurst

[2] Nath et al

[3] Spickett-Jones

[4] Akdeniz

[5] Blesa & Ripolle´S

Share