پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت درباره : اعضای هیئت علمی

اجباری آشنایی با رایانه برای معلمان در نظر گرفته شود.
نصیری (۱۳۸۲) در ” امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش کشور” امکان پیاده سازی نظام آموزش مجازی را در دوره های ضمن خدمت معلمان سنجیده است. او در حیطه جامعه آماری خویش که شامل متخصصان آموزش مجازی و کارشناسان آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش بوده است، با روش توصیفی –پیمایشی وابزار پرسشنامه محقق ساخته برای دو گروه مذکور این نتیجه را کسب کرده است که از دیدگاه کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش کشور، امکان استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش کشور وجود دارد.
جعفری (۱۳۸۱) پژوهشی با عنوان «بررسی دانشگاه های مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی کشور» انجام داده است .وی پس از تعیین مولفه های اصلی دانشگاه مجازی و مقایسه تطبیقی چند کشور در این زمینه و نشان دادن اهمیت زیر ساخت انسانی ، با روش توصیفی-پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به این نتایج رسید: مهارت اعضای هیئت علمی و مدیران در زمینه کار با اینترنت به عنوان کانون آموزش مجازی، در حد متوسط و استفاده اکثریت آنها از اینترنت در ارتباطات بسیار کم است. علاقه مندی به راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور و تدوین آن از سوی پاسخ دهندگان درحد متوسط اعلام شده است و اعضای هیئت علمی و مدیران نحوه راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور را در مقیاس محدود و سپس گسترش تدریجی آن ابتدا در مقطع دکتری و بدون آزمون اعلام کرده اند.
تحقیقات خارجی:
کوپونر(۲۰۰۸) در تحقیقات خود تحت عنوان” توسعه ،برقراری و کاربرد یادگیری الکترونیکی” بیان کرد که در آمادگی یادگیری الکترونیکی،نیروی انسانی ،عوامل فیزیکی،شناختی،احساسی،اجتماعی و فرهنگی مهم و تاثیرگذار می باشند.
سو(۲۰۰۶) در پژوهش خویش تجارب وترجیحات یادگیرنده برای فعالیت های آموزش تعاملی در محیط یادگیری آنلاین را با روش توصیفی – پیمایشی و با مصاحبه و نظر خواهی بررسی نموده است و نتایج زیر را به دست آورده است:۱- یادگیرندگان تعاملات آنلاین را ترجیح میدهند.۲- یادگیرندگان ترجیح میدهد در هر سه شکل تعاملات(تعامل با استاد همکلاسی محتوی) شرکت داشته باشند.۳- میزان استفاده یادگیرندگان از بحث های آنلاین گروهی در سطح مطلوبی گزارش شده است.
ابوچدید و عید(۲۰۰۴)تحقیقی با عنوان “یادگیری الکترونیکی،چالشی در دنیای غرب”انجام دادند. که در این تحقیق درهم شکستن سیستم های آموزش سنتی برای آموزش عالی در کشور های توسعه نیافته،شکاف اطلاعاتی بین کشورهای جهان سوم و جهان توسعه یافته را روشن کرد.این پژوهش مسائل و امکانات کاربرد یادگیری الکترونیکی را در موسسات آموزشی کشورهای توسعه نیافته از طریق تحلیل نگرش اساتید دانشگاه ها نسبت به سه بعد اصلی آموزش الکترونیکی توضیح می دهد.این پژوهش شامل نگرش مطلوب به آموزش الکترونیکی،علائق اصلی اعضای هیئت علمی برای درگیر شدن در برنامه های الکترونیکی در کشور های جهان سوم می شود.با بهره گرفتن از آزمون های کروسکال والیس متغیر های نگرشی معناداری بین زنان و مردان و کاربران روزانه کامپیوتر و کاربران تصادفی بوجود آمد.علاوه بر آن کاربران دائمی کامپیوتر نگرش های مطلوبی نسبت به کاربران تصادفی داشتند.
ویلهم (۲۰۰۳) پژوهشی با عنوان” یادگیری مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایالت سوا”انجام داده است.این رساله موضوع را در سه بند بررسی کرده است.بند اول مروری بر مبانی نظری دارد و علائق را درباره یادگیری مجازی از دید دانشجویان و اساتید و نیز دیدگاه های اداری-موسسه ای نشان می دهد.بند دوم با مطالعه موردی، ادراک دانشجویان را در یک کلاس مجازی توصیف می کند و بند سوم، جزئیات یک مطالعه توصیفی-پیمایشی را از موقع شروع تا توزیع دانشجویان در کلاس های مجازی در بیش از صد دانشگاه ایالت سوا توصیف می کند.نتایج نشان داده است که اکثر دانشجویان از کلاس های مجازی تجربه مثبت داشته و بیان کرده اند که در کلاس های مجازی بیشتر از کلاس های چهره به چهره ،مطلب یاد گرفته اند.

هاروی و همکاران (۲۰۰۲)در پژوهش خود با نام توسعه چارچوبی برای آموزش برخط با هدف توسعه مدل نظری برای فهم و تقویت خودیادگیری موثر در محیط فناوری اطلاعات بیان داشته اند: خودیادگیری موثرشرط ضروری آموزش است. متناظر با این مبحث توسعه و فناوری اطلاعات،روش های تدریس و یادگیری را بطور بنیادین تغییر داده است و فرض های نامحدودی برای یادگیری ایجاد می کند و ضرورتی فراهم می کند تا مدل و نظریه ای ایجاد گردد تا فراگیران را به سوی خودفراگیرانی سوق دهد که توسط فناوری اطلاعات حمایت می شوند.
تیان (۲۰۰۱) تحقیقی با نام “وب جهانی ،ابزاری برای توسعه یادگیری مشارکتی و کاربردهای تدریس”انجام داد.این پژوهش درباره این است که چگونه از وب برای آموزش استفاده کنیم.بعد از یک بررسی کلی در این زمینه موضوعات اصلی با توجه به استفاده از وب برای اینترنت مورد بحث قرار می گیرند.تحقیقات نشان داد که وب، یک فناوری باارزش برای تسهیل توسعه آموزش از طریق اینترنت است.
یانگ (۲۰۰۰) در مطالعه خود تحت عنوان “میزان اطمینان از کیفیت یادگیری وب محور در موسسه های آموزشی از راه دور” یادگیری سنتی با روش توصیفی – تحلیلی از حیث منبع اصلی اطلاعات، شکل اطلاعات، نوع تعامل، فضای تعاملی ، تاکید آموزشی و اهداف مورد مقایسه قرار داده است و در ادامه مواردی از آموزش وب محور ارتباطات معلم- فراگیر را بهبود بخشیده است. وی در پایان این مقاله سه موضوع در ارتباط با یادگیری وب محور را بیان کرده است:
۱- تصور دسترسی تمام موسسات آموزشی در زمینه آموزش از راه دور به خوبی روشن نیست.۲- به نظر می رسد فناوری نمی تواند جانشین فاکتور های انسانی در آموزش شود.۳- فناوری تنها فاکتور برای اصلاح یادگیری نیست.
ساندرا(۱۹۹۶) در مقاله خویش تحت عنوان ” آموزش از راه دور و شبکه جهان گستر راه دور، اینترنت ” بعد از تعاریف متعدد از آموزش از راه دور بررسی فرآیند و ماهیت اجتماعی آن، موارد زیر را به عنوان استراتژی های این نوع آموزش بیان کرده است: ۱- درک نقاط قوت و ضعف فناوری۲- فراهم نمودن آموزش فنی و تمایل به آموزش۳- ترویج و پرورش مهارت های یادگیری خود هدایت گر۴- توسعه مهارت های مدیریتی اطلاعات برای یاری به فراگیران۵- ایجاد فعالیت های فراگیر محور برای کارهای فردی و گروهی و……….
دانشگاه کمپل(۱۹۹۵) با کمک بخش آموزش مجازی خود، اولین دوره آموزش مجازی را برگزار کرد و پس از آن در انتهای هر نیمسال تحصیلی دوره مجازی خود را از دیدگاه دانشجویان به صورت توصیفی از طریق نظرخواهی و مصاحبه ارزیابی می کند و رضایت آنان را می سنجد. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که دانشجویان زیادی نسبت به این دوره ها رضایت و علاقه نشان داده اند.
گیبسون تحقیقی را در مورد ارزشیابی یک دوره آزمایشی تدریس با بهره گرفتن از شبکه جهانی وب که برای دانشجویان شرکت کننده در آزمایش موسوم به TAFE برگزار شده بود، انجام داد تا بتواند رضایت دانشجویان و بازده آموزشی دوره های مجازی در زمینه TAFE را بررسی کند. نتایج بررسی های او که با روش زمینه یابی و انجام مصاحبه به دست آمد، نشان داد که دانشجویان نسبت به یادگیری از طریق شبکه جهانی وب، رضایت بالایی نشان دادند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
شناخت پدیده های مختلف از طرق گوناگون امکان پذیر است.هرپژوهشگر سعی دارد پاسخ پرسش های خود را با بهره گرفتن از مناسب ترین روش های پژوهشی به دست آورده و یا فرضیه ها و گمان های خود را محک اطمینان زده و از صحت و سقم آن ها،فارغ از خواسته ها و آرزو های شخصی و هر گونه پیش داوری آگاهی یابد.از نظر روش شناسی ،تحقیق عبارت از کاربرد روش های آماری در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به این سوال است.(دلاور،۱۳۸۴)
هر یک از روش های تحقیق مزایا و معایب خاص خود را دارد.روش های تحقیق همانند ابزارهای مختلف در جعبه ابزار تحقیق هستند.روش تحقیق مناسب با توجه دقیق به سوالات تحقیق و روش قابل استفاده ای که سوالات می توانند با آن مطالعه شوند،شکل می گیرد.(کاظمی،۱۳۸۱) در این فصل از پژوهش، چگونگی انجام پژوهش در قالب روش تحقیق ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار جمع آوری اطلاعات،نحوه اجرا و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.
روش تحقیق:
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیق تر ،آسان تر و سریع تر در دست یابی به پاسخ کمک نماید.(نادری و سیف نراقی،۱۳۸۳).
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و نیز از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. با این روش، محقق قصد جمع آوری اطلاعات از افراد مورد نظر در یک مورد خاص دارد. این تحقیق در علوم تربیتی به منظور بررسی شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزشی به کار برده می شود. در این پژوهش به منظور امکان سنجی اجرای آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، از اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده مذکور نظر خواهی شد.
جامعه آماری:
جامعه ،عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور،۱۳۸۴)
جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود .
دوره های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشکده مذکور شامل گروه
آموزشی روان شناسی (روان ش
ناسی بالینی و عمومی)، علوم تربیتی (مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی، روان شناسی کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی ، تکنولوژی آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، سنجش و اندازه گیری ،آموزش و پرورش تطبیقی ، و آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی )، مشاوره ، تربیت بدنی و کتابداری می باشد.
نمونه تحقیق و شیوه نمونه گیری:
نمونه عبارت است از قسمت یا بخشی از جامعه آماری که معرف آن جامعه باشد و بر طبق ضوابط و شرایط خاص انتخاب می شود.(حسینی نسب،۱۳۷۵).
در پژوهش انجام شده اعضای نمونه هیئت علمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جدول ۳-۱تعداد اعضای جامعه آماری و نیز اعضای نمونه را در گروه اساتید نشان می دهد.
جدول ۳-۱:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه اساتید
نام گروه
جامعه آماری
نمونه
اساتید
۵۰ نفر
۳۰ نفر
و در جامعه آماری دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که گروه وسیع تری را شامل می شدند، نمونه از میان دانشجویان بر اساس رشته های تحصیلی با توجه به نسبت حجم دانشجویان در هر رشته به کل جامعه دانشجویان (روش تصادفی طبقه ای)،انتخاب گردید.جدول ۳-۲ نشانگر تعداد اعضای جامعه آماری و همچنین تعداد نمونه دانشجویان مورد مطالعه در هر یک از رشته های تحصیلی می باشد.
جدول ۳-۲:تعداد اعضای جامعه آماری و نمونه در گروه دانشجویان
گروه دانشجویان
جامعه آماری
نمونه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رشته علوم تربیتی
۶۷۱
۴۵
رشته روان شناسی
۳۷۲

 
 
24
رشته مشاوره
۳۱۹
۱۸
رشته تربیت بدنی
۱۲۰
۷
رشته کتابداری
۶۸
۶
جمع
۱۵۵۰
۱۰۰
ابزار تحقیق:
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اعضای هیئت علمی و پرسشنامه دانشجویان. که هر پرسشنامه حاوی سوالاتی پیرامون ویژگی های شخصیتی به همراه سوالاتی در خصوص میزان آشنایی با رایانه و نظرخواهی در مورد علاقه مندی یا نگرش نسبت به پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بود.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی ،از شاخص های مرکزی نظیر فراوانی ، دسته بندی و خلاصه سازی داده ها و…. و در سطح استنباطی، از آزمون خی دو یک متغیره استفاده شد.
شیوه گردآوری اطلاعات:
با توجه به روش پژوهش (توصیفی – پیمایشی)گردآوری اطلاعات از طرق مختلفی انجام گردید.
مطالعه کتب و مدارک موجود در کتابخانه.
مراجعه به شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی اینترنت.
استفاده از پایان نامه های دانشکده که موضوعی مرتبط با موضوع تحقیق داشتند.
استفاده از پایان نامه های دانشگاه های دیگر در رابطه با موضوع تحقیق.
مراجعه به نشریاتی که حاوی مقالاتی پیرامون موضوع تحقیق بودند.
مطالعه مقالاتی که به صورت پراکنده چه به صورت چاپی و یا به صورت نسخه دیجیتالی موجود بودند و ….
فصل چهارم
تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه:
آموزش مجازی یک فرایند جدید در آموزش است که بر اساس فناوری های رایانه ای چند رسانه ای و پردازشگرها شکل گرفته است وانعطاف زیادی را در روش شناسی آموزشی،مدیریت محتوی،تعامل استادان و دانشجویان ،سازماندهی و ساختار دوره هاو ارزیابی دانشجویان بوجود آورده است. آموزش مجازی ارائه آموزش از طریق وسایل الکترونیکی است.این نوع آموزش برای آن دسته از یادگیرندگان که به دلایل مختلفی تمایل دارند به صورت مجازی آموزش ببینند،جذابیت ایجاد میکند.(جوادی فرد،۱۳۹۰)
امروزه توسعه علمی و فناوری های جدید، جامعه بشری را به سویی می کشاند که استفاده از آموزش مجازی، اجتناب ناپذیر است.توانایی آموزش مجازی برای کمک به همگانی کردن آموزش،رفع نابرابری های آموزشی و تکمیل برنامه های مدرسه و دانشگاه بسیار ضروری می باشد.(بهشتی،۱۳۸۳)
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.در بخش توصیفی شاخص های آماری از قبیل فراوانی،درصد ودرصد تراکمی و در بخش استنباطی، برای پاسخگویی به سوالات تحقیق، از خی دوی تک متغیره استفاده شده است. پاسخ هر سوال تحقیق در قالب یک جدول آورده شده است.
بخش توصیفی:
جدول ۱-۴:تعداد دانشجویان به تفکیک گروه آموزشی
نام گروه
جامعه آماری
نمونه
عودت داده شده
روان شناسی
۳۷۲
۲۴
۱۸
علوم تربیتی
۶۷۱
۴۵
۴۱
مشاوره
۳۱۹
۱۸
۱۶
تربیت بدنی
۱۲۰
۷
۷
کتابداری
۶۸
۶
۶
جمع
۱۵۵۰
۱۰۰
۹۰
همانگونه که داده های جدول فوق نشان می دهد جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد که در این تحقیق مدنظر بودند در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۸۸،۱۵۵۰ نفر بوده اند که از این تعداد ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به آنها پرسشنامه داده شد که تعداد ۹۰ تا از آنها به محقق عودت داده گردید.مشاهده می شود اکثریت دانشجویان در گروه تحصیلی علوم تربیتی و پس از آن روان شناسی مشغول به تحصیل می باشند.
جدول ۴-۲:تعداد اساتید به تفکیک گروه آموزشی
نام گروه
عودت داده شده
جامعه آماری
۵۰
نمونه
۳۰
روان شناسی
۴
علوم تربیتی
۸
کتابداری
۲
تربیت بدنی
۱
مشاوره
۲
جمع
۱۷
با توجه به جدول فوق مشاهده می شود،جامعه آماری اساتید در این تحقیق ۵۰نفر بوده اند که از این تعداد
۳۰نفر روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند و به آنها پرسشنامه داده شد که تعداد ۱۷ تا از آنها به محقق عودت داده شد.رشته های تحصیلی اساتید در جدول آورده شده است.همانند گروه دانشجویان،اکثریت اساتید نیز در گروه تحصیلی علوم تربیتی و پس از آن روان شناسی قرار دارند.
شاخص های آمار توصیفی مربوط به گروه اساتید:
جدول۴-۳:شاخص های آماری مربوط به سمت
شاخص های آماری
سمت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
مدیر گروه
۲
۱۱٫۸
۱۱٫۸
۱۰۰٫۰
هیئت علمی
۱۵
۸۸٫۲
جمع
۱۷
۱۰۰%
جدول بالا داده های مربوط به سمت اساتید را نشان می دهد.از این داده ها درمی یابیم که ۱۵نفر از اساتید (۸۸٫۲درصد)جزء هیئت علمی دانشکده و ۲نفر(۱۱٫۸درصد)مدیر گروه می باشند.
جدول ۴-۴:شاخص های آماری مربوط به میزان تحصیلات
شاخص های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *