پایان نامه درمورد 
ظرفیت جذب

پایان نامه درمورد ظرفیت جذب

تصفیه پساب استفاده شود. ویژگی های جذب MO روی CuO شامل ظرفیت جذب،ایزوترم های جذب و سینتیک ارائه شد. با افزایش دما و غلظت MO ظرفیت جذب بالا رفت اما با افزایش مقدار جاذب کاهش یافت! بهترین ایزوترم جذب توسط لانگمویر به دست آمد و این نشان می دهد که جذب توسط انتقال مونولایه اتفاق می افتد. تناسب مدل شبه درجه اول و سینتیک درجه دوم و مدل

Share