رگرسیونی مورد تحلیل قرار گرفت. تا کنون گره مناسب که بیشترین همبستگی را با مقادیر واقعی داشته باشد و همچنین معنی دار باشد انتخاب نگردیده است. در حقیقت رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن هر چهار گره به عنوان متغیر پیش بینی کننده محاسبه گردید.

۴-۲-۱- بررسی معنی داری گره ها
با استفاده از جدول آنووا و بر اساس مقادیر p-value گره