تعادل میباشد و پاسخ حسگر به انتقال جرم وابسته خواهد بود. در حسگرهای نوری از شناساگرهای غیرمستقیم هم استفاده شده است که شامل دو و یا تعداد بیشتری اجزای واکنشگر میباشند که برهمکنش این اجزا با غلظت تغییر میکند. برهمکنش انجام شده میتواند به این صورت بیان شود:
R+S RS