پایان نامه مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت ارتباط

تشکیل می‌دهد.
با توجّه به محدود و مشخص بودن تعداد افراد جامعه، حجم نمونه که در این تحقیق بهکار رفته است به کمک جدول مورگان برآورد شده است که مقدار آن با توجه به شعبات سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان برابر با ۲۵۴ می باشد.
۳-۵) روش و ابزار جمع آوری داده‌ها
در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات بررسی اسناد ومدارک و از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. پرسشنامه یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری داده‌ها به روش میدانی است و امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان‌پذیر می‌سازد (هومن،۱۳۷۵، ص ۱۵۲).
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از :
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون مشتمل بر۲۴ سوال و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری برگرفته از عباسی(۱۳۸۸) مشتمل بر ۱۴ سوال
پرسشنامه به کمک طیف لیکرت به‌صورت خیلی مخالفم(۱)، مخالفم(۲)، مطمئن نیستم(۳)، موافقم(۴) و خیلی موافقم(۵) نمره‌گذاری شده است.
۳-۶) روایی ابزار اندازه گیری
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد. (شریعتمداری، ۱۳۸۸، ص۱۶۴)
برای سنجش روایی پرسشنامه های تحقیق از روایی محتوایی و صوری استفاده می گردد. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق از روایی صوری و محتوایی برخوردارند، زیرا در تهیه آنها از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز سایر استادان صاحبنظر استفاده گردیده و از جدیدترین اطلاعات و نظریه‌های علمی موجود در زمینه های مذکور بهره گرفته شده است.

۳-۷) پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی ابزار که از آن به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیلهی اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهای از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی متغیر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (شریعتمداری، ۱۳۸۸، ص۱۶۵). در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونهای با حجم ۳۰ نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر کیفیت زندگی کاری عدد ۸۱/۰ و برای متغیر مدیریت ارتباط با مشتری عدد ۰٫۷۹ برآورد گردید. که این میزان نشاندهنده پایایی بالا و انسجام درونی سوالات در پرسشنامه میباشد.
جدول۳-۱-اعداد مربوط به آلفای کرونباخ
ردیف
متغیر
آلفای کرونباخ
۱
کیفیت زندگی کاری

۸۱/۰
۲
مدیریت ارتباط با مشتری
۷۹/۰
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات خام استخراج شده از پرسش‌نامه با بهره گرفتن از نرم افزار رایانه ای SPSS و به اقتضای مورد از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 
 
3-8-1- روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی‬‬‬‬‬‬آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺧلاﺻﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ‬‬‬اﺑﺘﺪا داده‎ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧلاﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ‬‬‬ﻧﻤﻮدار، آن‎ها را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ را ﺧلاﺻﻪ ﻣـﻲ‬‬‬ﻛﻨﺪ (دلاور، ۱۳۸۷، ص ۸۱۲). ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﻓﺮاواﻧـﻲ، درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ، ‬‬‬ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و وارﻳﺎﻧﺲ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۳-۸-۲- روش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
درﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﻋلاوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻃلاﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮرد‬‬‬ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.(دلاور، ۱۳۸۷، ص ۲۱۹) در روش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ‬‬‬ ﺷـــﺎﺧﺺ ﻫـــﺎی آﻣـــﺎری (ﻣﻴـــﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧـــﻪ، اﻧﺤـــﺮاف ﻣﻌﻴـــﺎر) ﺑـــﺎﻫـــﻢ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ‬‬‬ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺘلاف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎیﺗﺤﻘﻴﻖ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدف ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای و‬‬‬ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﺧﺘلاف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻧﻬـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ، ‬‬‬ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۳-۹-محدودیت های تحقیق
از مهم ترین محدودیت‌های این تحقیق می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- عدم همکاری صحیح بعضی از پاسخ دهندگان در تکمیل پرسش‌نامه
۲- وجود عوامل مداخله گر و غیر قابل کنترل در جریان تحقیق
۳- به نظر می رسد اگر کلیه کارکنان و همچنین کارکنان سازمان های دیگر مورد بررسی قرار می گرفت، نتایج صحیح تر و دقیق تری به دست می آمد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه:در این فصل یافته های تحقیق در۲ بخش :
الف)یافته های توصیفی(توصیف داده ها)
ب) یافته های تحلیلی فرضیه ها(تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با فرضیه های تحقیق)
مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته اند.
۴-۱- یافته های توصیفی(توصیف داده ها)
۴-۱-۱- مشخصات فردی پاسخگویان
اطلاعات آماری با تفکیک اطلاعات کلی(متغیر های مستقل)
جدول۴-۱)فراوانی شاخص های توصیفی کلیه متغیرهای مستقل پرسشنامه
جنس
تحصیلات
سن
سابقه
کار
تعداد
۲۵۴
۲۵۴
۲۵۴
۲۵۴
میانگین
۹۳۷۰/۱
۸۰۷۱/۲
۳۷۰۱/۲
۹۵۲۸/۱
میانه
۲
۳
۲
۲
نما
۲
۳
۲
۲
انحراف معیار
۲۴۳۴/۰
۶۴۵۹/۰
۷۶۲۸/۰
۶۷۵۵/۰
کجی
۶۱۹/۳-
۵۰۴/۰-
۱۲۳/۰
۰۵۷/۰
خطای استاندارد کجی
۱۵۳/۰
۱۵۳/۰
۱۵۳/۰
۱۵۳/۰
حداقل
۱
۱
۱
۱
حداکثر
۲
۴
۴
۳

جدول۴-۲)فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعی
زن
۱۶
۳/۶
۳/۶
۳/۶
مرد
۲۳۸
۷/۹۳
۷/۹۳
۱۰۰
جمع
۲۵۴
۱۰۰
۱۰۰

از نظر فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه بیشترین درصد با ۷/۹۳% مربوط به مردان و کمترین با ۳/۶% مربوط به زنان می باشد.
نمودار۴-۱- جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه

جدول۴-۳)فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان مورد مطالعه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعی
کمتراز فوق دیپلم
۸
۱/۳
۱/۳
۱/۳
فوق دیپلم
۵۸
۸/۲۲
۸/۲۲
۲۶
لیسانس
۱۶۳
۲/۶۴
۲/۶۴
۲/۹۰
فوق لیسانس و بالاتر
۲۵
۸/۹
۸/۹
۱۰۰
جمع
۲۵۴
۱۰۰
۱۰۰
از نظر فراوانی تحصیلات پاسخگویان مورد مطالعه بیشترین درصد با ۲/۶۴% مربوط به دارندگان مدرک لیسانس و کمترین با ۱/۳% مربوط به دارندگان مدرک کمتراز فوق دیپلم می باشد.
نمودار۴-۲-میزان تحصیلات پاسخگویان مورد مطالعه

جدول۴-۴)فراوانی سن پاسخگویان مورد مطالعه
فراوانی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعی
کمتر از ۳۰ سال
۲۸
۱۱
۱۱
۱۱
۴۰-۳۰ سال
۱۲۰
۲/۴۷
۲/۴۷
۳/۵۸
۵۰-۴۱ سال
۹۰
۴/۳۵
۴/۳۵
۷/۹۳
بالاتراز ۵۰ سال
۱۶
۳/۶
۳/۶
۱۰۰
جمع
۲۵۴
۱۰۰
۱۰۰
از نظر فراوانی سنی پاسخگویان مورد مطالعه بیشترین درصد با ۲/۴۷% مربوط به سن۴۰-۳۰ سال و کمترین با ۳/۶% مربوط به سن بالاتراز ۵۰ سال می باشد.
نمودار۴-۳-سن پاسخگویان مورد مطالعه

جدول۴-۵)فراوانی سابقه کار پاسخگویان مورد مطالعه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعی
کمتر از ۱۰ سال
۶۴
۲/۲۵
۲/۲۵
۲/۲۵
۲۰- ۱۰ سال
۱۳۸
۳/۵۴
۳/۵۴
۵/۷۹
۳۰- ۲۱ سال
۵۲
۵/۲۰
۵/۲۰
۱۰۰
جمع
۲۵۴
۱۰۰
۱۰۰
از نظر فراوانی سابقه کار پاسخگویان مورد مطالعه بیشترین درصد با ۳/۵۴% مربوط به سابقه کار ۲۰-۱۰ سال و کمترین با ۵/۲۰% مربوط به سابقه کار ۳۰- ۲۱ سال می باشد.
نمودار۴-۴-سابقه پاسخگویان مورد مطالعه

جدول۴-۶)فراوانی سوال اول
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعی
خیلی کم
۴۲
۵/۱۶
۷/۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *