تحقیق رایگان درمورد وفاداری مشتریان

شده، کیفیت ادراک شده و قدرت نام تجاری مادر بر روی ارزیابی مصرف کنندگان تاثیرگذار است. همچنین تاثیر اشتیاق به عنوان یک متغیر تعدیل کننده بر روی گسترش نام تجاری تایید شد.
حیدرزاده و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” انجام دادند که در این تحقیق روابط میان اعتبار برند (که با قابلیت اعتماد و تخصص تعریف می شود) به عنوان متغیر مستقل با رضایت، تعهد به وفاداری و تعهد مستمر به عنوان متغیرهای واسطه بررسی گردیده و همچنین رابطه میان رضایت و تعهد به وفاداری با یکدیگر و رابطه تک تک آنها با توصیه شفاهی به خرید و تمایل به تغییر برند به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین رابطه میان تعهد مستمر با تمایل به تغییر برند مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون این فرضیات از جامعه آماری اصناف و شرکت های فعال در ۵ حوزه فعالیت های اقتصادی در شهر تهران که شامل پوشاک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، کامپیوتر و لوازم جانبی و صرافی ها می باشد نمونه ای به حجم ۳۸۴ فروشگاه که متشکل از فروشگاه های موجود در مراکز خرید مربوط به اصناف مورد نظر بودند انتخاب شد. سپس با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری و با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایجی به شرح زیر بدست آمد: اعتبار برند بر تعهد به وفاداری، تعهد مستمر و رضایت تاثیر مستقیم دارد. رضایت بر تعهد به وفاداری و توصیه شفاهی به خرید تاثیر مستقیم دارد.این در حالی است که رضایت باعث کاهش تمایل به تغییر برند نمی گردد. تعهد به وفاداری بر هیچ یک از دو متغیر وابسته، یعنی تمایل به تغییر برند و توصیه شفاهی به خرید، تاثیری ندارد. تعهد مستمر بر تمایل به تغییر برند تاثیر معکوس دارد یعنی باعث کاهش تمایل مشتریان به تغییر برند می گردد.
جوانمرد و همکاران (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان ” بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) ” انجام دادند که این مقاله سعی می‏کند تا اهمیت پیام رسانی برند را از طریق وب سایت، با مطالعه ای که از برندهای عمده – موسسات فرهنگی – به عنوان یک مطالعه موردی داشته است را بیان کند. دو هدف در این مقاله دنبال می شود: اول اینکه چطور وب سایت ها به تقویت پیام های یک برند کمک کرده، و بعلاوه فرصت هایی را که اینترنت برای خدمات رسانی الکترونیکی شرکت ها، برای ایجاد ارتباط با مشتریان ارائه کرده است، شرح می دهد و همچنین به برنامه ریزان بازاریابی برای پیشرفت و موفقیت در استراتژی های برندگذاری بر مبنای اینترنت یاری می رساند(جوان مرد و سلطان زاده ،۱۳۸۸).
موتمنی و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با عنوان ” تاثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان ” انجام دادند که در تحقیق حاضر به شناسائی ابعاد شخصیتی نام تجاری پرداخته شده و تاثیر شخصیت نام تجاری بر رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداری به نام تجاری مورد بررسی قرار می دهد. با بهره گرفتن از پرسشنامه، نظرات ۲۱۲ نفر از کاربران شرکت ایرانسل جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی چهار بعد را برای شخصیت نام تجاری ایرانسل معرفی می کند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر رضایت و ارزش ادراکی و همچنین تاثیر معنی دار رضایت بر اعتماد و وفاداری، و ارزش ادراکی بر رضایت و وفاداری مشتریان است. لذا، موسسات خدماتی باید با تمرکز بر ارتباطات و دستیابی به روابط عمومی اثربخش به ایجاد و حفظ شخصیت نام تجاری مطلوب اقدام نمایند. چرا که ارتباطات نقش حیاتی در خلق و حفظ شخصیت نام تجاری دارد(موتمنی و همکاران، ۱۳۸۹).
تحقیقات انجام شده خارجی
راجا گوپال (۲۰۰۵) مقاله‏ای با عنوان “نقش تبلیغات در شخصیت سازی نام های تجاری” انجام داد و در نتایج آن به این موضع رسید که ابعاد عاطفی در تبلیغات، نقش بسیار مهمی را ایفا می‏کنند.
گوران میلاس و بوریس میلاسیس در سال ۲۰۰۷ در مقاله‏ای با عنوان “شخصیت نام تجاری و شخصیت انسانی: داده های تحقیق رتبه‏بندی جزئیات از میان نام های تجاری کروات(متعلق به کشور کرواسی)ِ نام آشنا(معروف) و موجود” با هدف شناخت ابعاد شخصیت نام تجاری، سعی در نشان دادن ارتباط شخصیت نام تجاری با ابعاد شخصیت مشتق شده از زبان را بیان داشتند.
یاسکل (۲۰۱۰) در مقاله‏ای با عنوان ” ترکیب شخصیت‏های نام تجاری(شرکت): بررسی شخصیت پیچیده” پرداخت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ریزا کسدی مولیانگرا، یلنا تسارنکو و آلاستریا آندرسون در مقاله‏ای با عنوان “پنج بزرگ و شخصیت نام تجاری” به بررسی تاثیر شخصیت مصرف کننده بر ترجیحاتی که نسبت به شخصیت برند خاصی وجود دارد، پرداختند.
جنی رومانیک (۲۰۰۸) در مقاله‏ای با عنوان “مقایسه شیوه‏های اندازه‏گیری ویژگی‏های شخصیت نام تجاری” سعی بر مقایسه‏ شیوه‏های اندازه‏گیری و روش‏های بررسی نام‏های تجاری پرداخت.
فابیان و همکاران (۲۰۱۲) مقاله ای تحت عنوان “تاثیر اصالت نام تجاری (برند) بر اعتماد نام تجاری و رشد شرکت های کوچک و متوسط (SME)” انجام دادند که این مقاله به بررسی ارتباط بین صحت نام تجاری، اعتماد به نام تجاری، و رشد SME از دیدگاه مدیران عامل شرکت ها پرداخته است. دوام نام تجاری، نام تجاری، مشتری محوری و تجانس نام تجاری: اصالت نام تجاری است که شامل سه عامل عملیاتی شده است. فرضیه های به دست آمده در این مقاله با اقدامات جدید و داده ها را از ۲۸۵ کوچک و متوسط ​​آلمان با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمایش قرار داد. نتایج به دست آمده تایید می کنند که دوام نام تجاری و تناسب نام تجاری و اعتماد به نوبه خود همواره رشد SME را به همراه دارند.

 
 
کیشوره و همکاران (۲۰۱۲) مقاله ای تحت عنوان “چگونه شاخصیت ویژگی نام تجاری و متوسط تعهد مصرف کننده ​بر تبلیغات مقایسه ای تاثیر می گذارد؟” انجام دادند که این مطالعه به بررسی خصوصیت ویژگی های محصول و نام تجاری تعهد مؤثر بر اثر از تبلیغات مقایسه ای در مقابل غیر نسبی در نگرش با نام تجاری می پردازد، در این مطالعه به بررسی به کارگیری دیدگاه از ادبیات خصوصیت و تعهد و اثرات تعهد را به نام تجاری مقایسه اثربخشی از تبلیغات مقایسه ای در مقابل غیر تطبیقی​​پرداخته شد. این فرضیه که (الف) هنگامی که از ویژگی زیر در نظر گرفتن معمول، در میان نام تجاری مقایسه آگاهان متعهد، آگهی غیر نسبی بیشتر است (نه بیشتر) قانع کننده از آگهی تطبیقی​​، (ب) هنگامی که ویژگی مورد نظر معمولی، در میان نام تجاری غیر متعهد مقایسه آگاهی، آگهی تطبیقی ​​قانع کننده تر از یک تبلیغ غیر تطبیقی​​، و (ج) هنگامی که ویژگی مورد نظر غیر معمول، در میان نام تجاری غیر متعهد مقایسه آگاهی، آگهی تطبیقی ​​است به احتمال زیاد قانع کننده تر از یک تبلیغ غیر تطبیقی​​، اثرگذار خواهد بود در مورد یک ویژگی معمولی ضعیف تر از. فرضیه (الف) پشتیبانی می شود در حالی که (ب) دارای پشتیبانی جهت نتایج یک تعامل سه طرفه بین تعهد مصرف کنندگان، خصوصیت ویژگی، و نوع تبلیغات است. این یافته ها مربوط به انواع مختلف از زمینه ها، از جمله بازارهای است که سطح بالایی از سهم بازار و تعهد برای رهبر بازار و همچنین بازارهای پراکنده که در آن سهم بازار و میزان تعهد پایین است.
پراساد و دو (۲۰۰۰) در تحقیق خود نشان دادند که ارزش برند هتل را به عنوان طرز نگرش موافق و مخالف و درک هایی که ایجاد شده و باعث رزرو یک برند هتل توسط مشتری می شوند نشان دهنده ی ارزش برند می باشند (ص ۲۳ -۲۴). آنها یک شاخص ارزش برند برای هتل ها بر اساس امتیاز دهی مشتریان به آن برند با بهره گرفتن از شاخص ها، عملکرد برند و آگاهی و شناخت از برند توسعه دادند. محققان همچنین بر این باورند که یک هتل ارزش برند قوی ای دارد هنگامی که تعداد زیادی از مشتریان نظر موافق و طرز نگرش خوبی به سمت برند هتل مذکور دارند.
بر اساس نتایج یک تحقیق اخیر بر روی مشاوران هتل، بیلی و بال (۲۰۰۶) ارزش برند هتل را به عنوان ” ارزشی که مشتریان و صاحبان دارایی های هتل با برند هتل آن را مرتبط می سازند و تاثیر این ارتباط ها بر روی رفتار آنها ” تعریف کردند.
تحقیقات تجربی انجام شده توسط کیم و کیم (۲۰۰۵) بر روی هتل های لوکس و رستوران های زنجیره ای به بررسی ارزش برند از دیدگاه مشتری و تاثیرات آنها بر روی عملکرد شرکت می پردازند. این مطالعه تشکیل شده از چهار بعد از ارزش برند از دیدگاه مشتری است : اعتماد به برند، آگاهی و شناخت از برند ، کیفیت درک شده و تصویر برند . نتایج نشان می دهند که ارزش برند قوی می تواند باعث افزایش قابل توجه سودآوری و عدم وجود ارزش برند در شرکت های خدماتی می تواند باعث ایجاد ضرر و زیان به جریان نقدینگی شود. مشخصات شناسایی شده برای خدمات هتل داری به همراه رشد برجسته ی بازاریابی خدمات باعث روشن شدن اهمیت ارزش برند به عنوان یک ابزار بازاریابی و افزایش نیاز به درک و مدیریت موارد مرتبط با برند شده است. بر خلاف این ، خروجی های تحقیقات تجربی فعلی استفاده چندانی برای مدیران برند در صنعت هتل داری به منظور توسعه عملکرد برندهای آنها ندارد. در این خصوص مکی (۲۰۰۱) به دفاع از تحقیقات تجربی برای بررسی رویکردهای مدیریتی در صنعت های خدماتی در خصوص اینکه آیا ارزش برند نیاز به مدیریت دارد یا خیر و اگر بله این مدیریت باید به چه صورتی باشد، می پردازد.
بلومر و همکاران (۱۹۹۷) و جونز و همکاران (۲۰۰۲) جزو آن دسته از محققانی می باشند که اشاره کرده اند که یک رابطه ی مثبت بین درک کیفیت خدمات و قصد خرید مجدد ، پیشنهاد و مقاومت در برابر گزینه های بهتر وجود دارد که می تواند به عنوان اعتماد و وفاداری به برند توسط مشتری دیده شود.
روچان کایامان و حسین اراسلی (۲۰۰۷) در تحقیقی تحت عنوان “ارزش نام تجاری (برند) از دیدگاه مشتری” انجام دادند که هدف این مقاله بررسی روابط متقابل چهار اجزای ارزش برند یا مارک است؛ آگاهی (شناخت) از برند، اعتماد به برند، ارزش درک شده و تصویر برند در صنعت هتل داری می باشد و همچنین بهبود مفهوم سازی ارزش برند هتل از دیدگاه مشتری. روش تحقیق این مقاله بر اساس توصیه های مطالعات قبلی ، مقیاس ساخته شده برای اندازه گیری و ارزیابی ارزش برند از دیدگاه مشتری شامل آگاهی (شناخت) از برند، اعتماد به برند، ارزش درک شده توسط مشتری و تصویر برند از دیدگاه مشتری است. تحقیق حاضر از یک نمونه ی تحقیقاتی ۳۴۵ مشتری واقعی از ۱۱ کشور مختلف استفاده می کند که از محل اقامت آنها در قبرس شمالی برای تست رابطه های تحلیل مسیر مدل پیشنهادی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاضر از مدل سه بعدی ارزش برند از دیدگاه مشتری در صنعت هتل داری حمایت می کند. تحقیق حاضر به درک ما از ارزیابی های ارزش برند از دیدگاه مشتری توسط بررسی ابعاد این ساختار کمک می کند.
جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی تحقیق
در فصل دوم پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شد. ابتدا مبانی نظری موجود در مورد شخصیت نام تجاری و سپس مبانی نظری اعتماد و در انتها نیز مبانی نظری دلبستگی و تعهد به نام تجاری بیان شد.
در بخش آخر از فصل دوم به تحقیقاتی داخلی و خارجی که در ارتباط با موضوع تحقیق به پژوهش پرداختند بطور خلاصه
اشاره گردید که در نهایت با توجه به مبانی نظری تحقیق مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر استخراج گردید.
مدل مطرح شده د مدل تحقیق برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (۲۰۱۰) می باشد که در واقع به این امر اشاره دارد که تحقیق حاضر بر این است که به مطالعه و بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده بپردازد.
در تحقیق حاضر متغیر شخصیت نام تجاری به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری به عنوان متغیرهای وابسته می باشند که متغیر اعتماد دارای دو بعد اعتماد اعتباری و اعتماد صفاتی بوده و متغیر دلبستگی به نام تجاری دارای دو بعد دلبستگی عاطفی و دلبستگی رفتاری می باشد و در نهایت متغیر تعهد به نام تجاری دارای سه بعد تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر به نام تجاری می باشد.
با توجه به متغیرهای بیان شده مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:

مدل تحقیق برگرفته از مقاله لوئیس و لومبارت (۲۰۱۰) می باشد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه
پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روش های آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
روش شناسی تحقیق
در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و این که کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است، تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶). نوع شناسی تحقیق، روش را برای روش شناسی آن مهیا می‌کند (علی احمدی و نهایی، ۱۳۸۶). ویژگی های این تحقیق به طورخلاصه به شرح زیراست:
بر اساس ماهیت و روش، پژوهش‌های علمی را می‌توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در پژوهش‌های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی می‌کند به توصیف نظامند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند.پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به سه گروه پیمایشی، ژرفانگر و تحلیل محتوا تقسیم کرد (حافظ نیا، ۱۳۸۳).
با توجه به مطالب فوق، پژوهش جاری از نظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار میگیرد و از نظر نوع، پژوهش در دسته پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار داد. نظر به اینکه پژوهش جاری از آن دسته از ابزارهای گردآوری داده که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده مورد بررسی بهره گرفته است این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی می‌باشد و از آنجا که جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای پشتیبانی می‌شود می‌توان آن را در گروه پژوهش‌های میدانی قرار داد.

متغیرهای تحقیق
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که پژوهش به عهده دارند تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته است، متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگری (وابسته) اندازه گیری شود. متغیرهای مستقل و وابسته در تحقیق حاضر عبارتند از:

الف. متغیر مستقل تحقیق عبارتند از: شخصیت نام تجاری.
ب. متغیرهای وابسته تحقیق عبارت است از: اعتماد اعتباری، اعتماد صفاتی، دلبستگی رفتاری، دلبستگی نگرشی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر.
همچنین قابل ذکر است متغیر های اعتماد ، دلبستگی و تعهد از یک سو متغیر مستقل محسوب می شوند و از سوی دیگر متغیر وابسته بنظر می رسند.
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایتهای اینترنتی استفاده شده است.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش مصرف کنندگان مواد شوینده ای

Share