پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد ابتلا به بیماری

قصاص، عفو و استرقاق قاتل مخیراند(نجفی،۱۳۶۳،ج۴۲ ، ص ۱۵۶).و این تخییر در دلیل این حکمه( صحیحه ضریس) آمادهه ولی درعین حال در بعضی از کتب فقهی مثل (جواهر) (تحریر الوسیله) و (لمعه) فقط به تخییر بین قتل و استرقاق اشاره شده و عفو مطرح نشده و این ممکنهً به دلیل وضوح و مسلم بودن اینه.
کافر مستأمن،کافریه که با حکومت اسلامی عقد ذمه منعقد نکردهه ولی با اذن دولت اسلامی به خاطر تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگه وارد قلمرو اسلامی می شه و چون به اون امان از اختلاف داده می شه اونو مستأمن در مقابل معاهد گویند. امان مستأمن امان مطلقه و مقید به وقت معینی نیس.
کافر معاهد، کافریه که با حکومت اسلام پیمان صلح (مُهارنه) بر قرار کرده باشه و امان اون امان موقته در فقه اسلامی مُهارنه قرار داد صلح موقتیه که بین رییس حکومت اسلامی یا نماینده قانونی اون با اجانب مثل اهل کتاب و غیر اهل کتاب که بین اونا و مسلمین حالت جنگ حکم فرماست، بسته می شه. در این عقد حتمأ مدت قرار داد مشخص بوده. هر یک از کفار که طرف عقد مهارنه واقع شده باشن معاهد نامیده می شن. غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیستن و تابعیت ایران رو دارن یا تابعیت کشورهای خارجی رو دارن و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شدن (در حکم مستأمن) هستش( تبصره ۱م ۳۱۰ ق.م.ا. پذیرفته شده ۱۳۹۲).
مسلمان شدن جانی بعد از ارتکاب جنایت بر مجنی علیه کافر؛
اگه مجنی علیه غیرمسلمان باشه و انجام دهنده کافر، قبل از اجرای قصاص، مسلمان شه قصاص ساقط می شه و به پرداخت دیه و اجرای تعزیر مقرر در قانون محکوم می شه.(تبصره۲ م ۳۱۰ ق. م.ا. ۱۳۹۲ و م ۶۱۲ ق.م. ا. ۱۳۷۵)
کافر شدن جانی بعد از ارتکاب جنایت بر مجنی علیه کافر؛
اگه مجنی علیه غیرمسلمان باشه و انجام دهنده مسلمان قبل از اجرای قصاص کافر شه، قصاص ساقطه چون در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته.
دودلی در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت(م۳۱۱ق.م.ا.پذیرفته شده ۱۳۹۲)
اگه حالات مجنی علیه قبل از جنایت نبود اسلام باشه و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کنه جنایت عمدی در حال اسلام اون بوده و انجام دهنده ادعا کنه که ارتکاب جنایت قبل از اسلام آوردن اون بوده، اتفاق جنایت در حال اسلام مجنی علیه باید ثابت شه تا قصاص انجام شه.
در صورت نبود اثبات اتفاق جنایت در حال اسلام قصاص منتفیه دیه و تعزیر ماده۶۱۲ ق.م.ا. ۱۳۷۵ اعمال می شه.
اگه حالات مجنی علیه قبل از جنایات، اسلام باشه؛
اتفاق جنایت در حالت نبود اسلام مجنی علیه باید ثابت شه تا قصاص ساقط شه.
در صورت نبود اثبات نبود اسلام مجنی علیه با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی اون، قصاص ثابت می شه.
اگه حالت مجنی علیه، قبل جنایت نبود اسلام بوده، مدعی وجود اسلام مجنی علیه در زمان جنایت موظف به اثبات ادعاست.
۲-۳-۳-۲-۲- محقون الدم بودن

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

یعنی مجنی علیه قتل باید شخص معصوم (مهدورالدم نباشه) و محترم باشه طبق ماده۳۰۳ ق.م.ا. و بند ب م ۲۹۱ ق. م.ا. پذیرفته شده ۱۳۹۲٫
«… یا هدف جنایت بر موضوعی رو داشته که جنایت بر اون مستوجب مجازات نبوده ( قتل با باور مهدورالدم بودن هدف»
حال، در صورتی که در دادگاه ثابت شه جنایتای عمدی که به باور قصاص یا به باور مهدور الدم بودن طرف انجام شده و بعدأ معلوم شه که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده، قتل به معنی خطاء مثل به کلی و اگه ادعای خود رو در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از اون ساقطه بند دوم ماده۲۹۱ ق.م.ا. پذیرفته شده ۱۳۹۲٫
اینجوری کشتن محارب یا قاتل (در قتل عمدی بعد از ارسال حکم و قبل از اجرای رسمی حکم به وسیله اولیاء دم مربوط ) و یا متجاوز در مقام دفاع قانونی (تحت شرایطی از جمله تناسب دفاع با حمله) مستوجب قصاص نیس.
۲-۳-۳-۲-۳-انتفاء ابوت
از شرایط قصاص نبود وجود رابطه پدر و فرزندی بین جانی و مجنی علیهه (لا یقتل والد بولده)
قصاص در صورتی ثابت می شه که انجام دهنده پدر یا از اجداد بابایی مجنی علیه نباشه.(سطر اول ماده ۳۰۱ ق.م.ا. پذیرفته شده ۱۳۹۲).
حدیث نبوی، « انت و ماللک لا بیک»
اگه مقتول جزیی از وجود قاتل باشه قاتل قصاص نمی شه زیر اصل باعث وجود فرع شده و سزاوار نیس که فرع باعث از بین رفتن اصل شه.
ظاهر بر اینه که با نبود قصاص بابایی که فرزندش رو به قتل عمد رساندهه امکان اعمال مقررات پرداخت دیه و حبس تعزیری م ۶۱۲ ق.م.ا. پذیرفته شده ۱۳۷۵ هست.
این ادعا که انجام دهنده پدر یا یکی از اجداد بابایی مجنی علیهه باید در دادگاه ثابت شه و در صورت نبود اثبات حق قصاص طبق مورد با (( سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی اون)) ثابت می شه.(م۳۰۹ ق.م.ا.).
۲-۳-۴- شبهه درأ در قصاص
در المقنع شیخ صدوق از امیرالمؤمنین (ع):«ادرؤوا الحدود بالشبهات»،حدود رو با شبهات دفع کنین(محقق حلی، ۱۴۰۸،ج۱۸ ، ص ۲۶).
«ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقیلوا اکرام عثراتهم جز فی حد من حدود الله»، حدود رو با شبهات دفع کنین و لغزشای بزرگان رو بازدارید، مگه در حدود خدا(محدث نوری،۱۳۲۰ه.ق.،ج ۲۱ ،ص ۲۶).
علامه محمدتقی مجلسی(۱۰۷۰ه.ق.) در کتاب روضه المتقین می نویسد:
کلمه حدود بیشتر و شامل حد و تعزیر و قصاص می شه و مراد از شبهات هر چیزیه که مشتبه شه، حتی اگه اشتباه اون به دلیل اختلاف دلایل یا به خاطر نبودن دلیل باشه(مجلسی، ۱۰۷۰ ه.ق.،ج ۱۰، ص ۲۲۹). قانون درأ در فقه پویا و قوانین جزایی اسلام کاربرد مثبتی داره و حدیث درأ از نظر تموم مذاهب مورد اتفاقه و هیچ گونه تردیدی در سند و ارسال و حتی حجیت و دلالت اون وجود نداره. این قانون علاوه بر این که در شبهات موضوعیه جریان داره، در شبهات حکمیه هم (بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل ارتکاب؛ وجود جاهل قاصر بودن) جاریه. همینطور به نظر این طرف قلمرو قانون تنها حدود به معنای اخص نیس بلکه در موضوعات قصاص و تعزیرات هم ساری و جاریه. اسلام همیشه مسلمانان و حاکمان رو از این که خون بی گناهی بر زمین ریخته شه و یا احترام و آبروی انسانی به ستم مورد تجاوز بگیره بر حذر داشته و بر (عصمت خون) و احترام (عرض و ناموس) تأکید ورزیدهه.
تا سر حد امکان از مسلمانان حدود رو بر دارین و مجازاتا رو متوقف کنین و اگه روونه واسه خلاصی اونا هست رهایش کنین، چون اگه امام مسلمین در عفو و بخشش، راه خطا و اشتباه پیماید، بهتر ازه از این که در مجازات و عقوبت اشتباه کنه(علامه حلی، ۱۴۱۵ه.ق.،ج۱۸،ص ۳۰۸).
یعنی «اشتباه در عفو» بر «اشتباه در کیفر» در کیفر ترجیح داره. البته حدود الهی تعطیل بردار نیس.
طبق ماده ۱۲۰ از ق.م.ا. قانون گذار اینجور بیان نمودهه که: هروقت اتفاق جرمی یا بعضی از شرایط اون و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا دودلی بگیره و دلیلی بر نفی اون یاد نشه طبق مورد جرم یا شرط یاد شده ثابت نمی شه.
در این مبحث لازم به ذکره به چند نکته اشاره شه:
۱-مهم ترین دلیل اعمال قانون درأ، حدیثیه که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله بیان کردن. شیخ صدوق قدس سره به نقل از حضرت محمد صلی الله علیه آوردهه: «تدرئوا الحدود بالشبهات».
۲-قانون درأ بیشتر و به دلیل عموم «الحدود» که شامل هر نوع عقوبتی می شه قصاص و تعزیرات رو هم در بر میگیره، از طرف دیگه استفاده از لفظ مطلق جرم بی اینکه مخصصی به اون زده شده باشه، ما رو بدین تفسیر راهنمایی می کنه.
۳-طبق ماده بالا، قانون درأ در موارد زیر اعمال میشه:
-شبهه در نفس اتفاق جرم (مثلاً در جرم حدی زنا، واسه قاضی در مورد اون که جماع با آلت تناسلی مرد انجام شده یا نه شبهه حاصل شه).
-شبهه در بعضی از شرایط اتفاق جرم (واسه مثال، پایه رکین عنصر مادی جرم سرقت ربودنه؛ پس اگه درباره این موضوع قاضی با شبهه روبه رو شه، به شرطه تحقق بقیه شرایط، محل اعمال قانون درأ هستش).
و یا شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری (بدین صورت که در مورد مجنون دوره ای، قاضی دور و بر عقل یا جنون انجام دهنده در هنگام ارتکاب جرم با دودلی روبه رو شه)(گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر علم،۱۳۹۲ ، ص ۱۱۳).
طبق ماده ۱۲۱ از ق.م.ا. قانون گذار اینجور بیان نمودهه که: در جرایم باعث حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا دودلی و بی نیاز به تحصیل دلیل، طبق مورد جرم یا شرط یاد شده ثابت نمی شه.
طبق با ا
صل در جرایم حدی به صرف وجود شبهه یا دودلی و بی نیاز به تحصیل دلیل طبق مو
رد جرم یا شرط یاد شده ثابت نخواد شد و با دلیل به قانون درأ مجازات ساقط می شه. و این اصل از این بابه که در حدود الله و از جمله جرایم حدی جنسی (مثل: زنا، لواط، مساحقه و غیره)شارع به دنبال پوشیدگی بوده (سترالقبیح)؛ پس به صرف شبهه جرم ثابت نخواد شد و مجازات حدی ساقط می شه. لازم به ذکره که با توجه به این ماده در جرایم مستوجب حد اصل بر اینه که به صرف وجود شبهه مجازات حدی ساقط می شه، مگه در جرایم: محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف. با این حال در بقیه جرایم مثل قصاص، دیات و تعزیرات با توجه به ماده ۱۲۰ این قانون، فقطً در صورت نبود وجود دلیل مخالف شبهه و دودلی قانون درأ جاری می شه.(گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر علم،۱۳۹۲ ، ص ۱۱۴).
فصل سوم
بررسی حقوقی و فقهی نبود قصاص پدر در قتل عمدی بچه
۳-۱- نبود قصاص پدر در قتل عمدی بچه در حقوق
۳-۱-۱- تعریف و ارکان متشکله قتل عمد بچه به وسیله پدر
در حقوق جزای قدیم تنها عامل واسه تعیین اندازه مناعت و زشتی عمل انجام دهنده نوع آسیب ای بود که از اون عمل حاصل می شد، بی اینکه به وجود و یا نبود هدف نیت انجام دهنده در ایجاد اون نتیجه توجهی واگذار شه. اینجوری، فرقی بین قتل عمد، قتل غیر عمدی و قتل در مقام دفاع قانونی وجود نداشت و واکنش خویشان قربونی یا جامعه در قبال انجام دهنده در همه این موارد برابر بود. (میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج۱، صص ۱۸و۱۷ ).
به دلیل همین بی توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه بد ( یعنی مرگ قربونی) به وسیله انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود و فرق زیادی ایجاد نمیکرد. به خاطر این، نمونه ایی از محاکمه وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم نگاه می شه. (میر محمدصادقی، ۱۳۸۷،ج۱، صص ۲۰۲و ۲۰۱).
ولی فقه اسلامی از همون شروع و حقوق اروپایی از حدود آخرای قرن پانزدهم میلادی بین انواع مختلف قتل و بقیه صدمات جسمی، با توجه به چگونگی نیت انجام دهنده در ایجاد اونا، فرق قایل شدن. (میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج۱، ص ۱۸).

اینجوری، الان در همه کشورها و نظامای حقوقی دنیا بین قتل و بقیه صدمات جسمی عمدی و غیر عمدی جدا قایل می شن. بعضی وقتا در درون هر یک از این دو گروه کلی هم تقسیم بندیای جزیی تری هست.
« قانون مجازات اسلامی» به پیروی از نظر فقیهان، قتل و بقیه صدمات جسمی رو طبق عنصر روانی انجام دهنده، به ترتیب در مواد ۳۰۱ و ۲۹۲ « قانون مجازات پذیرفته شده ۱۳۹۲» به سه عنوان، نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم کرده. واسه عمدی حساب شدن جرم، انجام دهنده باید هم عمد در فعل و هم هدف نتیجه رو داشته باشه( عامداً فی فعله، عامداً فی هدف» و با نداشتن هر یک از این دو، جرم اجرایی عمدی حساب نخواد شد. ( میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج۱ ، ص ۹۴).
۳-۱-۲-پدر و جد بابایی چه کسائی هستن؟
پدر در کلمه به معنی مردیه که از اون دیگری به وجود اومده. (دهخدا،۱۳۷۷،ج ۱، ص ۳۱).
از این عبارت میشه نتیجه گرفت که پدرخوانده رو نمیشه ملحق به عنوان پدر دونست و مقام اثرات و عاقبتای پدر بودن رو در مورد اون جاری ساخت. پدر ( به کسر اول و فتح دوم) مردی که بچه داشته باشه، سرپرست و بزرگ تر خونواده. (عمید، ۱۳۶۳، ۲۵۸).). « اب» در عربی به معنای پدر و دارای معنی فرعی جد یا یکی از اجداد، عم یا یکی از اعمام، شی، صاحب و بعضی معانی دیگره. این کلمه یه واژه خیلی قدیمی سامیه ( آل رشید،بی تا، ص ۲۹۵). شاید مهم ترین مورد مصرف کلمه ی « اب» ترکیب کنیه ( خوندن پدر با نام بچه با پیشوند ابو) باشه که از گسترده ترین روشای تسمیه در زبون عربیه (آل رشید،بی تا، ص ۲۹۵). از این عبارت میشه نتیجه گرفت که پدر به کسی میگن که فرزندی از خود به وجود آورده باشه پس پدرخوانده در صورت قتل بچه خونده اش نمیتونه از مجازات قصاص آزادی یابد.
جد در اصطلاح کلمه ای دو معنی داره: پدر و پدر مادر و بزرگی و خوب بختی و پول داری؛ ولی در اصطلاح فقهای امامیه در همون معنای اول؛ یعنی، پدر پدر و پدر مادر به کار رفته. جد در فقه امامیه در موارد زیاد موضوع احکام شرعی قرار گرفته :
۱) نفقه جد ۲) به تملک درآمدن جد۳) هبه جد ۴) وصیت ۵) سهم جد در ارث ۶) در قصاص
۷) ولایت جد (بالا، ۱۳۷۵، ص ۱۹ دایره المعارف تشیع).
۳-۱-۲- ۱- بچه
طفل رو گویند خواه پسر باشه، خواه دختر. در فقه کلمه ولد همین معنی رو داره. زایده انسان بی واسطه و باواسطه که شامل اولاد اولاد ( هر قدر که پایین رود) می شه. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص ۴۹۷).
فرزندی که پدر و مادر اون نشونه ولی مع ذلک اونو ترک کردن مثلاً به پرورشگاه سپرده ان. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص ۴۹۷).
طفلی که پدر و مادر اون معلوم نباشه خواه سر راه و اماکن عمومی یافته شه ( سر روونه – رهی) خواه به عنوان نامعلوم بودن ابوین به مؤسسات عمومی سپرده شه. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص۴۹۷).
۳-۱-۲-۲- فرزندخوانده
یه عمل حقوقیه که باعث پیدایش رابطه فرزندی ظاهری بین دو شخص می شه یکی رو بچه خواه و دیگری رو فرزندخوانده نامند و رابطه مزبور رو فرزندخواندگی خوانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۴۹۷).
این عمل سلب حقوقی رو که فرزندخوانده در خونواده واقعی خود داره نشون نمیده. عمل حقوقی مزبور نمونه یه عقد تشریفاتیه که باید به تایید دادگاه شهرستان برسد( قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ فرانسه).
قانون فقط واسه ایرانیان غیر شیعه خیال وجود فرزندخواندگی وجود نداره ( قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم – پذیرفته شده ۳۱/۴/۱۳۱۲ و ماه پنجم قرارداد ضمیمه عهدنامه مدت و اقامت و تجارت ایران و لبنان پذیرفته شده ۱/۱۲/۱۳۱۰).
فرزندی که از راه رابطه حقوقی فرزندخواندگی عنوان فرزندی پیدا کرده باشه.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۴۹۸).
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۳۵۳، با تصویب این قانون نهادی ساخته شد که فرزندخواندگی رو به معنایی که ایجاد نسب کنه نمی پذیرد. بلکه سعی داره با وضع مقرراتی حمایتی، سرپرستی کودکان بی سرپرست و زندگی اونا رو تضمین کنه. هدف قانون گذار از وضع این قانون این بوده که کودکان یتیم و رهاشده هم بتونن در کانون گرم خونواده پرورش یابند. طبق اون چه بیان شد کارکرد اصلی تأسیسی که این قانون به وجود آورده ضمانت و سرپرسته پس قانون گذار شرایط خاصی رو واسه قبول کننده پیش بینی نمودهه. این شرایط به دسته ای تنظیم شده که هدف اصلی این نهاد یعنی حمایت از کودکان رو تأمین کنه. قانون گذار هدف داره تا تربیت و نگهداری این کودکان به کسائی محول شه که صلاحیت لازم واسه انجام این کار رو داشته باشه.
شرایط پیش بینی شده در این قانون عبارت ان از:
۱- وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست.
۲- اقامت در ایران.
۳- توافق واسه سرپرستی.
۴- انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج.
۵- سن ۳۰ سال واسه کمه کم یکی از زن و شوهر.
۶- نبود محکومیت مؤثر جزایی (لطفی، ۱۳۸۴، ص ۳۷).
۷- اهلیت.

۸- لیاقت اخلاقی به تأیید دادگاه.
۹- تمکن پولی.
۱۰- نبود دچار شدن به مریضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *