دانلود پایان نامه

D4h Oh
در طیف هر یک از دو لیگاند H2Me-Saldien و H2Me-Salbn دو انتقال عمده مشاهده می شود. در لیگاند H2Me-Salbn انتقال در nm 318 (M-1cm-1 6030 ? :)و در لیگاند H2Me-Saldien انتقال در nm 320
(M-1cm-1 5200?: )متعلق به انتقال ??- ? درون لیگاندی می باشد .در این دو

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه معادله(۱-۳۴)، ۱-۲۲-، (۱-، میشود)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید