دانلود پایان نامه

حفرهها بوسیله نقصهای سطحی توسط نور چند تکه می شوند. سطوح مرکزی فعال می توانند با ترکیبات آلی برای تشکیل محصولات متنوع واکنش دهند(جذب شیمیایی) و به راحتی می توانند تجزیه شده و یا با الکترون ها ترکیب شوند. واکنش های انجام شده در زیر آمده است:

Catalyst+hv?e^-+h^+ (photogeneration of free carriers)(3-2)
s+h^+?s^+ (hole

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه PSD، قطبش، قطبیت، پروتونزدایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید