دانلود پایان نامه

آوردن مقادیر برازندگی به ازای مقدارهای مختلف برای فشار طرفین و همچنین دمای کارکردی پشته پِیل سوختی و کامل کردن جدول Lookup Table ، برنامه الگوریتم ژنتیک را با سیمولینک نرم افزار مطلب لینک کرده و با مقادیر مشخص برای پارامترهای کنترلی الگوریتم ژنتیک که در ۳-۴-۴ به مقادیر آن اشاره شد، الگوریتم شروع به یافتن مقادیر بهینه پارامترهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان (M-1cm-1، H2Me-Saldien، H2Me-Salbnو، درشکل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید