حسگر
تابع پاسخ حسگرها در حسگرهای شیمیایی نوری به شیوه برهمکنش آنالیت با فاز واکنشگر و آشکارساز شیمیایی بستگی دارد. برای مثال واکنشگر R با آنالیت A محصول AR را میدهد:
A+R AR(1-35)
در اینجا R یا AR معمولاً عمل جذب یا لومینسانس را

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد -)، آمین۷۹،کربوکسیل۸۰،سولفونات۸۱، کربونیل۷۵، هیدروکسیل۸۲
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید