پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۱۰- نتایج بررسی نشان می دهد که کم بارش ترین فصول سال در سواحل خزر فصل بهار است و بعبارتی خشکترین فصل سال را می توان در بهار انتظار داشت. در تمامی ایستگاههای ساحلی و جلگه ای بخش اعظم بارندگی در فصل پاییز اتفاق می افتد و در اغلب ایستگاهها پس از پاییز، تابستان دومین […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۴۳۶

۵-۱-۶-۳- تغییرات بارندگی فصلی در دوره ۳۰ ساله، بارندگی ایستگاههای رشت – قلعه رودخان – آستانه – پارودبار- لاهیجان و سد سفیدرود در فصل پاییز به ترتیب رشت از روند کاهشی با کاهش ۸/۱۱۳- قلعه رودخان از روند کاهشی با کاهش ۴/۱۰۴- آستانه از روند کاهشی با کاهش ۷/۲۶- پارودبار از روند افزایشی با افزایش […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۴/۷×۱۸+۵/۲۷ پارودبار بنابراین حداکثر بارش محتمل با حداکثر بارش ۲۴ ساعته که در ایستگاههای فوق می توان انتظار داشت آورده شده که در اهم برنامه ریزیها باید به آن توجه شود.با توجه به جدول شماره ۵-۲۲ مشخص می شود که حداکثر بارش محتمل در ایستگاه قلعه رودخان بیش از دیگر ایستگاهها است که این مقدار […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

نمودار ۵-۱۳ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه فخرآبادلشت نشاء ۵-۱-۱-۳-تحلیل بارندگی فصلی توزیع بارندگی سالانه در فصول مختلف انطباق مناسبی با ورود سیستمهای باران زا به منطقه مورد مطالعه دارد. کم بارش ترین فصول سال در سواحل خزر فصل بهار است و بعبارتی خشکترین فصل سال را می‎توان در بهار انتظار داشت . این پدیده صرفاً […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

سامانه پژوهشی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۴/۱۷ ۱۹ پارودبار – – ۳/۲۸۷ ۱/۱۰۱ ۲/۳۵ نمودار ۵-۱ میانگین بارندگی های سالانه ایستگاههای دره سفیدرود ۵-۱-۱-۲-تحلیل بارندگی ماهیانه بررسی توزیع زمانی بارندگی در ماههای مختلف سال رژیم بارندگی هر منطقه را مشخص می سازد، بارش ماهانه ایستگاههای واقع در محدوده طرح از دو رژیم مختلف جلگه ای و کوهستانی تبعیت می کند. جدول […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

بررسی بارندگی سالانه دره سفیدرود می تواند دیدگاهی کلی از میزان بارش در طول سال و نیز نوسانات آن را ارائه دهد و بدین منظور آمار کلیه ایستگاههای منتخب در دوره ۸۶-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفت.آمار بارندگی ایستگاهها در دوره آماری شاخص دارای خلاء های ماهانه و سالانه بوده است که به جهت بسیار زیاد […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

سامانه پژوهشی – بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- …

وزارت نیرو ۲۱ کوچصفهان باران سنجی ۴۶-۴۹ ۱۶-۳۷ ۵- ۱۹۶۷ رشت وزارت نیرو ۲۲ سراوان رشت باران سنجی ۳۹-۴۹ ۰۲-۳۷ ۹۰ ۱۳۶۹ رشت وزارت نیرو  نقشه ۴-۱ نقشه پراکنش ایستگاههای منطقه ۴-۱-۲-بررسی کیفیت دادهها جهت بررسی کیفیت داده های هواشناسی از طریق آزمون توالی یا دنباله ها (Run Test) و آزمون جرم مضاعف (Double mass […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

دسترسي به منابع مقالات : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت ۲۱۴

محدوده مورد مطالعه از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی به واحدهای زیر تقسیم می شود:L2: منابع آب سطحی بوده که در حواشی سد سنگر بصورت آب بندهای کوچک، بزرگ و در کنار کانال آب وجود دارد دو آب بند در سمت راست در سنگر و در دو طرف رودخانه دیسام وجود داشته و یک […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

اختلاف ۲۰۰ میلیون مترمکعب ممکن است ناشی از خطای محاسبه و موجودی آب در مخزن و تبخیر و ضایعات دیگر در سد و فرعی های داخل دریاچه مخزن باشد.۳- حجم سالانه آب در مجموع رودهای پایاب (اندازه گیری شده)۷۵/۰ کیلومتر مکعب۴- حجم سالانه آب در پایاب سد(برآورد بر اساس اندازه گیری ها) ۱/۱ کیلومتر مکعب۵- […]

پروژه و پایان نامه سری ششم

مقاله علمی با منبع : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود- قسمت …

۵ پایاب سد پاییز۱۳ زمستان ۱۷ بهار ۴۹ تابستان ۲۱ تجربیات طولانی و مشاهدات مستقیم نشان داده است که ذخایر برفی زیر ارتفاعات ۲۰۰۰ متری از سطح دریاهای آزاد به فاصله چند روز تصعید و تبخیر شده و بدون اینکه در جریان سطحی اثر گذارد از بین می‎رود، لذا ذخائر برفی مطمئنی برای پیش بینی […]