پایان نامه ها

منابع مقاله درباره گیرد، ، اصلی

پیوند و همبستگی که لازمه تحقق حق حبس می باشد ،بوجود نیامده است .۲ – نباید این چنین فکر کنیم که وجودحق حبس درعقود معوض،شامل مجموع عوض وشروط وتعهد های یک طرف در مقابل مجموعه تعهد های طرف دیگر قرار می گیرد . بلکه این حق تنها شامل تعهد های اصلی و متقابل است . […]

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره صحت معامله، ضمن عقد

هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید.ولی طرفین عقد می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دارالفنون، نقاشی قاجار

علاقه،ترکیببندی سهبعدی،البته در آغاز به گونه آزمایشی،علاقه به نوعی چهرهپردازی را برانگیخت که در ادوار قبل کمتر شناخته و اجرا شده بود.ضمن این که بعضی از چهرهنگاران درباری در دوره صفویه ضمن خلق آثار خود به موضوعات آثار،شخصیت و هویت خاصی بخشیدند و در این زمینه به سلیقه و ذوق شخصی شاهان مختلف نیز متکی […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، فرهنگ و تمدن، نقوش تزیینی

تمدن غرب به دستاورد منسجم،درخشان و منطقی دیگری نینجامید.در این میان عدم فراهم ساختن زمینههای لازم برای تغییرات اساسی در جامعه،فرصتطلبی بسیاری از صاحب منصبان،شیفتگی و حیرانی در مقابل غرب به جای برخورد سنجیده و هوشمندانه و عدم اهتمام جدی دولتمردان به تغییرات اساسی و ضروری در شئونات مختلف جامعه را نیز باید به دلایل […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان

…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳شکل۲۲) منظره شکار …………………………………………………………………………………………………………………………۹۵شکل۲۳) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸شکل۳۴) صاحب خانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….۱۰۰شکل۲۵) صاحب خانه و مجتهد ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲شکل۲۶) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴شکل۲۷) مرد و زنی در خانه ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶شکل۲۸) زولیخا و محاکمه یوسف ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸شکل۲۹) شیخ صنعان و ترسا …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰شکل۳۰) یوسف و ترنج …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲شکل۳۱) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴شکل۳۲) یوسف و زولیخا …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶شکل۳۳) مجلس بزم ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸شکل۳۴) بهرام و […]

پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار

وزارت علوم،تحقیقات و فناوردانشجولیلا سهیلکیشنیمسال دوم سال تحصیلی۹۴-۹۳ تعهدنامهاینجانب لیلا سهیلکیش اعلام میدارم که تمام فصلهای این پایاننامه و اجزاء مربوط به آن برای اولین بار (توسط اینجانب) انجام شده است.برداشت از نوشتهها،اسناد،مدارک و تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی با ذکر مأخذ کامل و به شیوه تحقیقی و علمی صورت گرفته است.بدیهی است در صورتیکه […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دارالفنون، نقاشی قاجار

علاقه،ترکیببندی سهبعدی،البته در آغاز به گونه آزمایشی،علاقه به نوعی چهرهپردازی را برانگیخت که در ادوار قبل کمتر شناخته و اجرا شده بود.ضمن این که بعضی از چهرهنگاران درباری در دوره صفویه ضمن خلق آثار خود به موضوعات آثار،شخصیت و هویت خاصی بخشیدند و در این زمینه به سلیقه و ذوق شخصی شاهان مختلف نیز متکی […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، فرهنگ و تمدن، نقوش تزیینی

تمدن غرب به دستاورد منسجم،درخشان و منطقی دیگری نینجامید.در این میان عدم فراهم ساختن زمینههای لازم برای تغییرات اساسی در جامعه،فرصتطلبی بسیاری از صاحب منصبان،شیفتگی و حیرانی در مقابل غرب به جای برخورد سنجیده و هوشمندانه و عدم اهتمام جدی دولتمردان به تغییرات اساسی و ضروری در شئونات مختلف جامعه را نیز باید به دلایل […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان

…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳شکل۲۲) منظره شکار …………………………………………………………………………………………………………………………۹۵شکل۲۳) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸شکل۳۴) صاحب خانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….۱۰۰شکل۲۵) صاحب خانه و مجتهد ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲شکل۲۶) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴شکل۲۷) مرد و زنی در خانه ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶شکل۲۸) زولیخا و محاکمه یوسف ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸شکل۲۹) شیخ صنعان و ترسا …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰شکل۳۰) یوسف و ترنج …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲شکل۳۱) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴شکل۳۲) یوسف و زولیخا …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶شکل۳۳) مجلس بزم ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸شکل۳۴) بهرام و […]

پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، خانه تاریخی، نادرشاه افشار

وزارت علوم،تحقیقات و فناور تعهدنامهاینجانب لیلا سهیلکیش اعلام میدارم که تمام فصلهای این پایاننامه و اجزاء مربوط به آن برای اولین بار (توسط اینجانب) انجام شده است.برداشت از نوشتهها،اسناد،مدارک و تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی با ذکر مأخذ کامل و به شیوه تحقیقی و علمی صورت گرفته است.بدیهی است در صورتیکه خلاف موارد فوق اثبات […]