پایان نامه ارشد درباره حقوق کیفری، حیثیت معنوی، مقررات قانونی، سوء استفاده از اختیارات

پایان نامه ها

بل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. ۳۱
۱-۱۳-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… ۳۲
۱-۱۴-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. ۳۲
۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. ۳۳
۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. ۳۳
۱-۱۴-۳-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… ۳۳
۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. ۳۴
۱-۱۵-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. ۳۴
۱-۱۵-۱- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… ۳۴
۱-۱۵-۲-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. ۳۵
۱-۱۶-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. ۳۵
۱-۱۶-۱-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۱-۱۶-۲-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۱-۱۶-۳-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱-۱۶-۴-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۱-۱۷-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… ۳۸
۱-۱۷-۲-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..۳۹
۱-۱۷-۳-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… ۳۹
۱-۱۷-۳-۱-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… ۴۰
۱-۱۷-۳-۲-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… ۴۰
۱-۱۷-۴-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. ۴۰
۱-۱۷-۴-۱-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۱-۱۷-۴-۲-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۱-۱۷-۴-۳-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… ۴۱
۱-۱۸-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. ۴۱٫
فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری
۲-۱-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………۴۶
۲-۱-۱-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۱-۲-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… ۴۹
۲-۲-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. ۵۱
۲-۲-۱-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………۵۱
۲-۲-۲-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. ۵۳
۲-۳-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. ۵۳
۲-۳-۱-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. ۵۳
۲-۳-۲-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. ۵۵
۲-۴-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. ۵۸
۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. ۵۸
۲-۴-۲-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… ۶۰
۲-۵-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. ۶۱
۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. ۶۲
۲-۵-۱-۱-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..۶۲
۲-۵-۱-۲-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. ۶۴
۲-۵-۲-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. ۶۶
۲-۶-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… ۶۹
۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. ۶۹
۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… ۷۰
۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. ۷۱
۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. ۷۳
۲-۸-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… ۷۴
فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری
۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… ۷۸
۳-۱-۲اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… ۸۲
۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری………………
……………………………………. ۸۵
۳-۲-۱- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….۸۶
۳-۲-۲- نقض قوانین ومقررات مربوط……………….
………………………………………………………۸۷
۳-۲-۳-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام
امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… ۸۷
۳-۲-۴ـایرادتهمت،افتراءوهتک حیثیت…………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۲-۵ ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. ۸۸
۳-۲-۶-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۲-۷ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین
ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۲-۸ـ ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. ۸۹
۳-۲-۹ـ تکرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج
ازآن بدون کسب مجوز………………………………………………………………………………………… ۹۰
۳-۲-۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،
ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………۹۰
۳-۲-۱۱ ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. ۹۰
۳-۲-۱۲ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. ۹۱
۳-۲-۱۳ ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر
درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۲-۱۴ ـ کم کاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. ۹۱
۳-۲-۱۵ ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر……….۹۲
۳-۲-۱۶ ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..۹۲
۳-۲-۱۷ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه
مالی که درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..۹۲
۳-۲-۱۸ ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری
از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… ۹۳
۳-۲-۱۹ ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… ۹۳
۳-۲-۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. ۹۴
۳-۲-۲۱ ـرعایت نکردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… ۹۴
۳-۲-۲۲ ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. ۹۴
۳-۲-۲۳- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… ۹۵
۳-۲-۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… ۹۵
۳-۲-۲۵- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی…… ۹۶
۳-۲-۲۶ ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. ۹۶
۳-۲-۲۷ ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارک ودفاتر امتحانی،افشای
سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. ۹۷
۳-۲-۲۸- دادن نمره یا امتیاز برخلاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *