عمومی

تحقیق درمورد تقسیم کار جنسیتی، تقسیم کار، رسانه‌های جمعی

فهرست جداول
عنوان صفحه
۴-۱ جدول تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۵
۴-۲ جدول نوع نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۶
۴-۳ جدول سن بازیگران زن و مرد در سریال‌های تلویزیونی ۷۸
۴-۴ جدول وضعیت تاهل بازیگران در سریال‌های تلویزیونی ۸۰
۴-۵ جدول نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران در سریال‌های تلویزیونی ۸۲
۴-۶ جدول شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زنان در سریال‌های تلویزیونی ۸۴
۴-۷ جدول زمان نمایش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زنان در سریال‌های تلویزیونی ۸۶
۴-۸ جدول وضعیت تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ۸۹
۴-۹ جدول زمانی تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ۸۹
۴-۱۰ جدول تعداد تصمیم‌گیری مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی ۹۱
۴-۱۱ جدول تعداد فعل مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی ۹۲
۴-۱۲ جدول زمانی فعل مستقل زنان در سریال‌های تلویزیونی ۹۳
۴-۱۳ جدول حضور بازیگران در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ۹۴
۴-۱۴ جدول وضعیت مناسکی شدن رفتار در سریال‌های تلویزیونی ۹۶
۴-۱۵ جدول وضعیت رتبه‌بندی کاری در سریال‌های تلویزیونی ۹۸
۴-۱۶ جدول وضعیت لمس زنانه در سریال‌های تلویزیونی ۱۰۰
۴-۱۷ جدول وضعیت عقب‌نشینی مقبول در سریال‌های تلویزیونی ۱۰۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱ نمودار تعداد نقش زنان در سریال‌های تلویزیونی ۷۵
۴-۲ نمودار میزان حضور زنان در نقش دوم در سریال‌های تلویزیونی ۷۶
۴-۳ نمودار میزان حضور زنان در نقش اول در سریال‌های تلویزیونی ۷۷
۴-۴ نمودار میزان حضور زنان در نقش‌های دیگر در سریال‌های تلویزیونی ۷۸
۴-۵ نمودار سن بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی ۷۹
۴-۶ نمودار سن بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی ۸۰
۴-۷ نمودار وضعیت تاهل بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی ۸۱
۴-۸ نمودار وضعیت تاهل بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی ۸۱
۴-۹ نمودار نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی ۸۳
۴-۱۰ نمودار نقش‌های درون‌خانوادگی بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی ۸۳
۴-۱۱ نمودار شخصیت بازیگران مرد در سریال‌های تلویزیونی ۸۵
۴-۱۲ نمودار شخصیت بازیگران زن در سریال‌های تلویزیونی ۸۶
۴-۱۳ نمودار زمان نمابش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی مرد در سریال‌های تلویزیونی ۸۷
۴-۱۴ نمودار زمان نمابش شخصیت‌های مستقل و وابسته‌ی زن در سریال‌های تلویزیونی ۸۸
۴-۱۵ نمودار تقسیم کار جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ۹۰
۴-۱۶ نمودار تصمیم‌گیری‌ مستقل هر جنس به رغم مخالفت جنس دیگر در سریال‌های تلویزیونی ۹۱
۴-۱۷ نمودار فعل مستقل هر جنس به رغم مخالفت جنس دیگر در سریال‌های تلویزیونی ۹۲
۴-۱۸ نمودار حجم زمانی فعل مستقل هر جنس در سریال‌های تلویزیونی ۹۳
۴-۱۹ نمودار صحنه‌های حضور مردان در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ۹۵
۴-۲۰ نمودار صحنه‌های حضور زنان در فضاهای جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی ۹۵
۴-۲۱ نمودار میزان شاخصه‌های مناسکی شدن رفتار در سریال‌های تلویزیونی ۹۷
۴-۲۲ نمودار میزان شاخصه‌های رتبه‌بندی کاری در سریال‌های تلویزیونی ۹۹
۴-۲۳ نمودار میزان شاخصه‌های لمس زنانه در سریال‌های تلویزیونی ۱۰۱
۴-۲۴ نمودار میزان شاخصه‌های عقب‌نشینی مقبول در سریال‌های تلویزیونی ۱۰۳
فصل اول:
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
ارتباط میان افراد که سبب انتقال مفاهیم، افکار و اطلاعات از فردی به فرد دیگر می‌شود، شرط اصلی پیدایی و ادامه‌ی زندگی جمعی است؛ زیرا زندگی جمعی انسان‌ها بدون وجود ارزش‌ها، هنجارها، اهداف و حتی تعارضاتی که از طریق ارتباط به وجود می‌آیند، معنا و مفهومی ندارد. به علاوه، پیدایی و پابرجایی ارزش‌های گروهی، هنجارها، محتوای فرهنگی و همچنین روندهای یادگیری اجتماعی و در عین حال تضادهای اجتماعی، فقط از طریق ارتباط به وجود می‌آید. افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی‌ها وهمچنین، از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارایه‌ی واکنشی در برابر آنان قادر گردند.
بنابراین، رسانه‌ها، به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع را بر عهده دارند و گاه نیز می‌کوشند، حسب نیاز، الگوهای نوینی را به جامعه وارد کنند. در این وضعیت، رسانه به عنوان عامل حفظ و یا تغییر و تحول ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی طرح می‌گردد.
از سویی دیگر، یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود ارتباطات گسترده‌ی انسانی است، به گونه‌ای که عـصر حاضر را عـصر ارتباطات و جـامعـه امـروز را جامعه‌ی اطلاعاتی خوانده‌اند. در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، به عنوان عنصری کلیدی در ارتباطات، نقش مهمی ایفا می‌کنند. اگر شتاب فرایند پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز ثقل تحولات فرهنگی در سال‌های اخیر باشد، رسانه‌های جمعی، از میان تمامی ابزارها و فنون جدید، بیشترین تاثیر فرهنگی را دارند. این رسانه‌ها در حفظ وضع موجود، پیدایش عادات تازه و نیز تغییر در باورها و خلق و خوی و رفتار انسان‌ها سهمی شگرف دارند. البته، میزان تاثیر رسانه‌ها و نیز استقبال