پایان نامه درمورد 
کاتد، دما-فشار، ۵-۶، پلاریزاسیون

پایان نامه درمورد کاتد، دما-فشار، ۵-۶، پلاریزاسیون

فشار کاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه

شکل (۵-۶) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشارکاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه

۵-۶ نمودارهای سه بعدی دما-فشار
با بدست آوردن مقادیر برازندگی به ازای مقادیر مختلف دما و فشارهای مختلف آند و کاتد میتوان با رسم منحنی

Share