جذب روی نمودار شبه درجه دوم مدل شد وداده ها با ایزوترم جذب فرندلیچ مطابقت داشت . نتایج نشان داد که خاک اره می تواند کارآمد باشد و موجب کم شدن هزینه می شود]۲۶[.
حذف رنگ از فاضلاب توسط کربن فعال ارزان قیمت به دست آمده از ضایعات کشاورزی :
کربن فعال بدست آمده از رشته های پوسته نارگیل تهیه و برای جذب رنگ های متیلن بلو به عنوان یک