پایان نامه درمورد 
دینامیکی

پایان نامه درمورد دینامیکی

نفوذ بین ذره ای برای این جذب نیز بحث شد. مدل سینتیک شبه درجه دوم به خوبی با رفتار دینامیکی جذب تطابق داشت . MO به آهستگی تحت نفوذ بین ذره ای قرار گرفت ، در واقع جذب می تواند توسط هر دو مدل انتقال جرم و مکانیزم نفوذ بین ذره ای توصیف شود]۲۷[.
سینتیک و مکانیزم جذب رنگ متیل اورانژ روی سیلیکاژل اصلاح شده باقی مانده از یک کارخانه

Share