دانلود پایان نامه

نفوذ بین ذره ای برای این جذب نیز بحث شد. مدل سینتیک شبه درجه دوم به خوبی با رفتار دینامیکی جذب تطابق داشت . MO به آهستگی تحت نفوذ بین ذره ای قرار گرفت ، در واقع جذب می تواند توسط هر دو مدل انتقال جرم و مکانیزم نفوذ بین ذره ای توصیف شود]۲۷[.
سینتیک و مکانیزم جذب رنگ متیل اورانژ روی سیلیکاژل اصلاح شده باقی مانده از یک کارخانه

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره que، [Ici، sens، aller.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید