معنی دار شده اند گرهی که دارای بالاتر باشد جهت تحلیل های آتی انتخاب می گردد.

جداول (۴-۱) تا (۴-۱۶) نشاندهنده مقدار P-value و بین هر ایستگاه و گره های N1، N2، N3 و N4 برای ۶ ماهه دوم سال می باشد. همانطور که ملاحظه می شود هر جا که مقدار P-value بیشتر از ۰۵/۰ شده با خط تیره نشان داده شده و آن مورد بررسی قرار نگرفته