است. ابتدا جداول مربوط به سناریو ۲۰C3M و بعد از آن جداول سناریو ۱PTO2X برای ۸ ایستگاه ارائه می گردد. منظور از نقاط N1، N2، N3 و N4 چهار گره اطراف هر ایستگاه می باشد که برای هر ایستگاه دارای طول و عرض متفاوتی می باشد. بصورت قراردادی گره بالا سمت چپ N1، بالا سمت راست N2، پایین سمت چپ N3 و پایین سمت راست N4 می