استفاده شده که طول این لوله ۳۲سانتی متر و قطر داخلی آن تقریباً ۶۰ میلی متر بود. در اطراف این لوله و جهت کنترل دمای واکنش از لولهای با همین جنس و با طول ۳۲سانتی متر و قطر داخلی ۹۰ میلی متر استفاده شده است. فوتو رآکتور فوقالذکر به شکل یک مبدل حرارتی پوسته و لوله می باشد که تقریباً همه موارد را جهت انجام آزمایش تحت پوشش داشت. پس از