مداوم۶۱ مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مجاری نیز برای ورود و خروج اکسیژن(هوا) جهت فرآیند مورد استفاده قرارگرفت. مجاری موجود در پوسته بیرونی برای استفاده از حمام وتنظیم
شکل۳- ۴- فوتورآکتور
دما قابل استفاده بود. شکل(۳-۴) از فوتورآکتور استفاده شده در پروسه فوق را نشان میدهد. مرحله بعد از ساخت دستگاه، ادوات لازم جهت راه اندازی