بازار درپوشها را به قطعات شیشهای متصل کردیم. قبل از اتصال و چسباندن جهت خروج و ورود نمونه و نیز مایع مورد نیاز جهت حمام آب، مجاری و منافذی ایجاد شد. درپوش های مورد استفاده درشکل (۳-۳) نشان داده شده است:
شکل۳- ۳- درپوش مورد استفاده در فوتورآکتور
۲عدد از مجاری ایجاد شده جهت ورود و خروج نمونه از دستگاه در حالت های پیوسته۶۰ و