عمومی

منبع مقاله درباره Was، Were، Working، working ?

interrogative :
Work
Was
Were
Sujet
Verbe+ing
?
Anglais
Français
Was
I
Working
?
Was I working ?
Je travaillais ?
Were
You
Working
?
Were you working ?
Tu travaillais ?
Was
He/She
Working
?
Was he/she working ?
Il/Elle travaillait ?
Were
We
Working
?
Were we working ?
Nous

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *