منابع پایان نامه درمورد 
(۵-۵)، آند.، میپذیرد، مییابد،

منابع پایان نامه درمورد (۵-۵)، آند.، میپذیرد، مییابد،

تجزیه هیدروژن در سمت آند صورت میگیرد و با افزایش فشار جزیی سمت آند در واقع واکنشهای پیل سوختی تحت فشار بیشتر صورت میپذیرد و قابلیت انتقال پروتون از غشا افزایش مییابد، در صورتیکه افزایش فشار در سمت کاتد تنها منجر به پمپاژ اکسیژن بیشتر و خروج سریعتر آب تولیدی میگردد.

شکل (۵-۵) ماکزیمم توان پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند.

Share