دانلود پایان نامه

منحنی در شکل (۵-۴) بیشتر بوده و این نشانگر این است که پیل سوختی حسـاسیت بیشـتری به فشار سـمـت آند دارد. دلیل نزدیک بودن بیـش از حـد منحنـی هـای پلاریزاسیون به یکدیگر در شکل (۵-۴) همین موضوع است. دلیل تاثیر بیشتر تغیـیرات فشار

شکل (۵-۳) ماکزیمم توان پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت کاتد. فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت روانی، صفات شخصیت
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید