دانلود پایان نامه

هیدرولیکی آند و کاتد
۱
مفروض
(cm) MEAضخامت
۰۲۳/۰
]۲۷[
(s/cm) MEA قابلیت هدایت یونی
۲۵/۴
]۲۹[
MEA تخلخل
۱/۰
]۲۶[

فصل پنجم:

نتایج و بحث

۵-۱ مقادیر برازندگی های به دست آمده از حل تحلیلی
همان طور که در فصل سوم توضیح داده شد، مقادیر ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲ … ۵ بار (گام حرکتی ۰.۵ بار) برای فشارهای آند و

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد سینیتیک، ایزوترم، تاثیرها، ناپیوسته
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید