منابع پایان نامه درمورد مسئولیت پذیری

پدرش برای بازی یه ساحل میروند و به دریا سنگ پرت میکنند بعد از مدتی سنگها تمام میشود و پسرک ناراحت میشود وقتی به خاته بازمیگردند پدر به ساحل رفته و از جای دیگر برای پسرش سنگ جمع میکند.
نیمهداستان: نیمی از داستان برای دانشآموزان بیان شده و نیمه دیگر را دانشآموزان بیان کرده و بعد هر قسمت از داستان را بین همگروهیها تقسیم کرده و هرکدام باید قسمت خود را نقاشی کنند.و در نهایت نقاشی را به آموزشگر میدهند.
نیمه داستان این بود که: یک مورچه برای جمع کردن غذا بیرون میرود و هنگام برگشت به منزل خود باد شدیدی میوزد و دانههایش را روی زمین پخش میکند در همین حال دوست مورچه (لاک پشت) از آنجا میگذرد…
نمایش: یک داستان مشهور از طرف خود دانشآموزان انتخاب شده و از آنها خواسته شد با تقسیم نقشهای داستان بین همگروهیها،آنرا اجرا کنند.
ایفای نقش: اینبار دانشآموزان خود یک داستان ساخته و با تقسیم نقش آنرا اجرا کردند.
دیاگرام پژوهش:
تعریف مساله، شناسایی و بررسی پیشینههای نظری و عملی تحقیق
تعریف مساله، شناسایی و بررسی پیشینههای نظری و عملی تحقیق
شناسایی مساله مورد علاقه
شناسایی مساله مورد علاقه
تعیین اهداف و فرضیه های پژوهش
تعیین اهداف و فرضیه های پژوهش

انتخاب روش ترکیبی با طرح همسوسازی
انتخاب روش ترکیبی با طرح همسوسازی
انتخاب جامعه و نمونه
انتخاب جامعه و نمونه
تهیه فرم مصاحبه
تهیه فرم مصاحبه
تعیین فرم مشاهدات
تعیین فرم مشاهدات
ساخت پرسشنامه محقق ساخته
ساخت پرسشنامه محقق ساخته
روش شناسی تحقیق
روش شناسی تحقیق

تهیه ابزارهای گردآوری داده ها
تهیه ابزارهای گردآوری داده ها

کلیه دانشآموزان پیش دبستانی منطقه ۱۹ تهران،نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی و در دسترس در بخش کمی
کلیه دانشآموزان پیش دبستانی منطقه ۱۹ تهران،نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی و در دسترس در بخش کمی

شناسایی مخاطب
شناسایی مخاطب

انتخاب محتوا: داستان
انتخاب محتوا: داستان
تهیه وسایل بازی و تعیین داستان
تهیه وسایل بازی و تعیین داستان
بهرهگیری از نتایج مطالعات انجام شده در انتخاب نوع بازیها
بهرهگیری از نتایج مطالعات انجام شده در انتخاب نوع بازیها
بهره گیری از کتب و نرمافزارهای آموزشی متناسب با سن کودک
بهره گیری از کتب و نرمافزارهای آموزشی متناسب با سن کودک

انتخاب محتوا و تهیه مواد
انتخاب محتوا و تهیه مواد

استفاده از برنامه طراحی مهارتهای اجتماعی
استفاده از برنامه طراحی مهارتهای اجتماعی

نوشتن طرح درس
نوشتن طرح درس
انتخاب نوع، شیوه و جزییات بازی و داستان هر جلسه
انتخاب نوع، شیوه و جزییات بازی و داستان هر جلسه

انتخاب بازیهای آشنا برای کودکان
انتخاب بازیهای آشنا برای کودکان

اجرای پیشآزمون
اجرای پیشآزمون

بهرهگیری از تجارب مربیان مجرب
بهرهگیری از تجارب مربیان مجرب

یک جلسه توجیهی
یک جلسه توجیهی

اجرای طرح و ارائه آموزش
اجرای طرح و ارائه آموزش

۵ جلسه ارائه آموزش
۵ جلسه ارائه آموزش

اجرای پسآزمون
اجرای پسآزمون

کمی
کمی
پرسشنامه: پیشآزمون وپسآزمون
پرسشنامه: پیشآزمون وپسآزمون

مصاحبه ساختار یافته و منظم با معلم
مصاحبه ساختار یافته و منظم با معلم

کیفی
کیفی
گردآوری داده های پژوهش
گردآوری داده های پژوهش

مشاهده: توسط آزمایشگر و یک فرد کمکی و ثبت کلاسها با دوربین
مشاهده: توسط آزمایشگر و یک فرد کمکی و ثبت کلاسها با دوربین

محاسبه میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون با spss
محاسبه میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون با spss
محاسبهT همبسته برای تعیین میانگین متغیرها و معناداری آنها
محاسبهT همبسته برای تعیین میانگین متغیرها و معناداری آنها
توصیف فراوانی هر مولفه در هر جلسه به صورت جدول
توصیف فراوانی هر مولفه در هر جلسه به صورت جدول
کدگذاری مقیاسهای( ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب) برای تحلیل مشاهدات هر جلسه
کدگذاری مقیاسهای( ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب) برای تحلیل مشاهدات هر جلسه
کد گذاری دانشآموزان
کد گذاری دانشآموزان
محاسبه آزمون کولموگروف و اسمیرونوف برای نرمال بودن متغیرها
محاسبه آزمون کولموگروف و اسمیرونوف برای نرمال بودن متغیرها

کمی
کمی

تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها

کیفی
کیفی

تفسیر مصاحبه معلم و مقایسه با نتایج پژوهشگر، تفسیر نتایج کیفی
تفسیر مصاحبه معلم و مقایسه با نتایج پژوهشگر، تفسیر نتایج کیفی
تفسیر جداول و تعیین معناداری متغیرها
تفسیر جداول و تعیین معناداری متغیرها
کمی
کمی
کیفی
کیفی

تفسیر نتایج
تفسیر نتایج

نتیجه گیری
نتیجه گیری

فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
در این فصل با جمعآوری اطلاعات حاصل از پژوهش، نتایج را در قالب دو بخش ارائه میکنیم:
الف) تحلیل داده های کیفی:
در بخش داده های کیفی با کدگذاری و تکمیل نتایج مشاهدات و تحلیل مصاحبه با بهره گرفتن از تحلیل موضوعی نتایجی به دست آمد که میزان فراوانی هر متغیر و میانگین حاصل از آنها در جداول ارائه میگردد. همچنین در ادامه به توصیف مشاهدات هر جلسه و برخی یافتههای حاصل از این مشاهدات توصیف میشود.
ب) تحلیل داده های کمی:
با جمع آوری داده ها با طرح همسوسازی، داده های حاصل با دو روش آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از spss تحلیل شد که از آمار توصیفی برای رسم نمودارها، جدول محاسبه میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.از آمار استنباطی هم برای محاسبه نرمال بودن متغیرها و آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل داده های کیفی
در این بخش اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل داده های کیفی ارائه میگردد: کوربین و استروس(۲۰۰۸) مینویسند: پژوهش کیفی علم و هنر تفسیر است و از آنجا که داده های کیفی غنی و پراز احتمالات هستند، غیرممکن است که تنها یک داستان از داده ها به دست آید(حبیب زاده،۱۳۸۹).
جداول فراوانی
در این قسمت فراوانی پاسخ به هر مقیاس در هر پنج روز در قالب جدول ارائه میگردد تا مشخص شود در هر روز بیشترین پاسخ دانشآموزان به کدام مولفه و در کدام مقیاس است.
جدول ‏۰۴‏۰۱جدول فراوانی پاسخها در متغیرها.روز اول
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
۶۹
۶۹
۲۴
۳
همدلی
۶۷
۵۴
۱۳
۱
تشخیص مقاصد
۳۸
۳۸
۱۴
۰
روز اول بیشترین فراوانی به میزان ۶۹ در مولفه همکاری و در دو مقیاس ضعیف و متوسط مشاهده میشود.
جدول ۴‏۰۲ فراوانی پاسخها در متغیرها.روز دوم
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
۵۰
۱۰۳
۴۴
۰
همدلی
۴۰
۹۴
۲۸
۰
تشخیص مقاصد
۱۷
۵۸
۳۳
۰
روز دوم بیشترین فراوانی به میزان ۱۰۳ در مولفه همکاری و در مقیاس متوسط مشاهده میشود.سپس متغیر همدلی به میزان ۹۴ و در مقیاس متوسط بیشترین فراوانی را دارد.
جدول۴‏۰۳ فراوانی پاسخها در متغیرها.روز سوم
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
۰
۵۳
۱۳۰
۴
همدلی
۰
۸۴
۶۳
۶
تشخیص مقاصد
۰
۴۴
۵۴
۴
در روز سوم بیشترین فراوانی در متغیر همکاری به میزان ۱۳۰ در مقیاس خوب مشاهده میشود.
جدول۴‏۰۴ فراوانی پاسخها در متغیرها.روز چهارم
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
۰
۲۶
۸۳
۵۶
همدلی
۰
۲۷
۵۴
۵۴
تشخیص مقاصد
۰
۱۱
۴۵
۳۴
در روز چهارم بیشترین فراوانی در متغیر همکاری به میزان ۸۳ در مقیاس خوب مشاهده میشود.
جدول۴‏۰۵ فراوانی پاسخها در متغیرها.روز پنجم
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب
همکاری
۰
۱۱
۳۴
۱۵۳
همدلی
۰
۱۸
۵۴
۹۰
تشخیص مقاصد
۰
۱
۴۱
۶۶
در روز پنجم بیشترین فراوانی در متغیر همکاری به میزان ۱۵۳ و در مقیاس خیلی خوب مشاهده میشود.
جدول میانگین
در جدول زیر میانگین متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون ( با فرض قرار دادن ۲ روز اول به عنوان پیشآزمون و۳ روزبعد به عنوان پسآزمون) ارائه میگردد:
جدول ‏۰۴‏۰۶ میانگین متغیرها در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
نوبت آزمون
میانگین
همکاری
پیش‌آزمون
۲۵/۴۵
پس‌آزمون
۸۳/۴۵
همدلی
پیش‌آزمون
۱۲/۳۷
پس‌آزمون
۵/۳۷
تشخیص مقاصد
پیش‌آزمون
۷۵/۲۴
پس‌آزمون
۲۵
نمره کل هوش
میانفردی
پیش‌آزمون
۷۰/۳۵
پس‌آزمون
۴۴/۳۹
تشریح و تحلیل مشاهدات
در این بخش به تشریح و تحلیل مشاهدات هر جلسه میپردازیم :
روز اول:
روز اول بعد از سلام و احوالپرسی برای شروع بازی همه دانشآموزان به جلو کلاس آمدند و دورهم جمع شدند.۳ نفر از دانشآموزان با بازی ۱۰-۲۰-۳۰٫٫٫ به عنوان سرگروه انتخاب شدند و سپس با بازی من من-توتو هر کدام برای خود یک تیم انتخاب کردند.(اکثرا دوستان صمیمیتر سرگروه به عنوان هم تیمی انتخاب شدند و باقی بیشتر نظارهگر بودند) در نهایت ۴ نفر از دانشآموزان که انتخاب نشده بودند به صورت تصادفی در گروه ها قرار گرفتند.(البته روال انتخاب گروه فقط در روز اول به این صورت بود تا دانشآموزان با احساس اجبار در گروه قرار نگیرند و انگیزه بیشتری برای بازی داشته باشند؛ و در روزهای بعد آموزشگر گروه ها را تعیین کرد).
بعد از انتخاب و تعیین هرگروه مسابقهای برای انتخاب شکل پازل انجام شد، به این صورت که گروه ها به شکل دایره ایستاده و یک کلاف را در دست داشتند، کلاف با صدای دست آموزشگر و دانشآموزان دست به دست چرخید تا زمانی که صدای دستها قطع شد. هنگام قطع صدا کلاف در دست هریک از اعضای گروه ها میماند پازل اول به آنها تعلق میگرفت و سپس پازل دوم وسوم.
بعد از این بازی هرگروهی برسر میز خود نشست و شروع به چیدن پازل نمودند.بعد از چیدن پازل آموزشگر از دانشآموزان میخواهد داستان را برای آموزشگر تعریف کنند و بگویند که در تصاویر چه اتفاقی افتاده است و سپس از تک تک دانشآموزان میخواهد خود را به جای شخصیت داستان بگذارند و به سوالهای او پاسخ دهند. سپس هرگروهی با مشورت اعضا سعی میکند یک یا چند داستان دیگر برای آن پازل تعریف کند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقوله های : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول ۴-۰-۷ تشریح کرد:
جدول۴‏۰۷روز اول
غایب
A.N.P.
ضعیف
E.J.K.M.Q
متوسط
C.D.G.L
خوب
B.F.H.I.O.R
خیلیخوب
در روز اول هیچ دانشآموزی دراین سطح مشاهده نشد.
توضیحات:
با توجه به چک لیست روز اول (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی در هر متغیر میتوان گفت دانشآموزان در متغیر همکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند و سپس در متغیر همدلی و در پایینترین سطح نیز متغیر تشخیص مقاصد قرار دارد.
همچنین با نگاهی گذرا به نتایج مشاهدات در جدول۴-۰-۷میتوان گفت که برخی از دانشآموزان توانایی های متفاوتی در ۳ متغیر از خود نشان دادهاند : برای مثال دانشآموز کد G در متغیر همکاری در حد متوسط عمل کرده در حالی که در متغیر همدلی و تشخیص مقاصد ضعیف بوده است. همچنین دانشآموز کد D در متغیر تشخیص مقاصد درحد متوسط عمل کرده در حالی که در دو متغیر همکاری و همدلی ضعیف بوده است.
روز دوم:
در روز دوم برای شروع جلسه بعد از سلام و احوالپرسی از دانشآموزان درباره بازیهای روز قبلپرسیده شد، اکثر آنها از بازیها راضی بودند و وقتی از آنها درباره نوع بازیها(فردی یا گروهی) سوال پرسیدم اکثریت آنها بازیهای گروهی را انتخاب کردند. و همچنین دربرابر توضیح اینکه ازاین پس گروه ها به انتخاب آموزشگر تعیین میشوند مخالفتی از خود نشان ندادند.
با شمارش تصادفی توسط خود دانشآموزان گروه ها در ۳ دسته تقسیم شدند و بازی را برای همه توضیح دادیم.( در حین توضیح بازی برخی از دانشآموزان گروه خود را جابهجا نمودند).
برای شروع بازی یک گروه به بیرون از کلاس رفته و دو گروه دیگر به کمک آموزشگر پاکتنامه حاوی داستان را در جایی پنهان نمودند. سپس گروه اول با چشمان بسته وارد کلاس شده و دو گروه دیگر با گفتن جهت، آنها را در یافتن پاکتنامه یاری کردند و سپس این کار برای دو گروه دیگر نیز تکرار شد. سپس گروه ها دور هم نشسته و پاکت را باز و با تشریح تصاویر و مشورت یکدیگر داستان را ساختند و روال آن را مشخص نمودند. آموزشگر به مانند جلسه اول سوالاتی درمورد وقایع داستان و شخصیتها از دانشآموزان پرسید و همچنین از دانشآموزان خواست خود را به جای شخصیتها قرار دهد و به سوالهای او پاسخ دهد و در آخر داستانهای جدیدی نیز برای تصاویر ساختند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقوله های : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول۴-۰-۸ تشریح کرد:
جدول۴‏۰۸ روزدوم
غایب
هیچ دانشآموزی غایب نبود
ضعیف
J.M.P.E.
متوسط
A.C.D.G.N.Q.R
خوب
B.F.H.I.K.L.O
خیلیخوب
دانشآموزی در این سطح مشاهده نشد
توضیحات:
با توجه به چک لیست روز دوم (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری قابل مشاهده است و سپس متغیرتشخیص مقاصد سطح بالاتری دارد و کمترین سطح عملکرد در متغیر همدلی است.
همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۸ میتوان گفت برخی ازدانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدP در متغیر تشخیص مقاصد در سطح متوسط عمل کرده اما در دو متغیر همدلی و همکاری سطح ضعیفی از خود نشان داده است.همچنین دانشآموز کد Q در دو متغیر تشخیص مقاصد و همدلی سطح خوب و متوسطی نشان داده در حالی که درمتغیر همکاری در سطح ضعیفی عمل کرده است. این تفاوت در نوع عملکرد را میتوان به نوع بازی، یا علاقه دانشآموزان به بازی همان روز نسبت داد.

روز سوم:
روز سوم بنابر درخواست آموزشگر معلم در کلاس حضور دارشت و بازی دانشآموزان را مشاهده میکرد تا بتواند به سوالهای مصاحبه راحتتر پاسخ دهد.
برای گروهبندی شروع به بازی نمودیم، بازی به این شکل است که چهار صندلی در وسط کلاس قرار گرفته و با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *