۲۰درصد ۵نفره، ۸ درصد ۶ نفره، ۲ درصد ۷نفره و بیشتر میباشد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تعداد اعضای خانوادهی بیشتر زنان خانهدار ۳نفره و ۴نفره میباشد.