فوقخاری نزدیک بخش میانی و فوقانی ذوزنقه قرار دارد که از حفره فوقانی کتف به برجستگی بزرگ استخوان بازو متصل میشود. محل الکترودها به فاصله ۲سانتیمتر مستقیما بالای خار کتف در حفره فوقانی کتف قرار میگیرند (کریسول ۲۰۱۰۱۰۲).
ابتدا پرتکل به صورت آزمایشی تمرین شد. برای ثبت دادههای EMG ، کف دست به طرف ران و در وضعیت طبیعی بود، و دست