دانلود پایان نامه

الکترود گذاری از ریشه خار کتف یک خط فرضی به مهره ۸ پشتی وصل میکنیم الکتروها حدودا در ۳/۱ تحتانی قرار میگیرند.
برای مشخص شدن عضله دلتوئید قدامی حرکت فلکشن با مقاومت را انجام شد. محل الکترود در جهت تار عضله، به اندازه عرض یک انگشت جلوتر و پایینتراز زائده آخرومی قرار میگیرد.
برای برجسته شدن دلتوئید میانی، فرد حرکت آبداکشن با

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ، (۰.۰۱mmol/L)، [Co(Me-salbn)(4-Mepy)2]B(Ph)4، شکل(۳-۶)
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید