عمومی

منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱۰-، میشود،، شناساگر، پروتونزدایی

یون H+ میباشد. پروتونزدایی از شناساگر باعث پاسخ نوری میشود، زیرا پارامترهای نوری مانند جذب، فلورسانس یا فسفرسانس تغییر کرده است.تعادل کلی بین نمونه و غشاء آلی به این صورت نوشته میشود:
شکل ۱-۱۰- مکانیسم تبادل یون برای تشخیص و اندازهگیری یک آنالیت کاتیونی در حسگر نوری
غشاء علاوه بر فعالیت یون آنالیت به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *