فلورسانس کننده ورنگینههای حساس به پتانسیل. در ادامه مکانیسم پاسخ حسگر نوری با جزئیات بیشتر ارائه میشود.

۱-۲۳-۱- حسگرهایی بر پایه تبادل یون
حسگرهای تبادل یون حسگرهای مناسبی برای اندازهگیری و تشخیص کاتیونها هستند. این حسگرها از یک غشای پلیمری تشکیل شدهاند که در درون این غشاء و یا بر روی آن یک شناساگرpH و یک حامل کاتیونی