دانلود پایان نامه

شده در قبل فرق دارد. حسگرهای تبادل یون و استخراج همزمان با استفاده از شناساگرهای رنگی غیر انتخابگر و حاملهای یونپذیر انتخابگر ساخته میشوند اما شناساگرهای فلورسانسکننده و رنگزا هم انتخابگری دارند و هم مقدار فلورسانس این شناساگرها با تغییر غلظت آنالیت تغییر میکند، از این رو در اینجا نیازی به استفاده از شناساگرهای رنگی نمیباشد. این

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مالاریا، شد]۱۴[.، آزو، درخشان
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید