دانلود پایان نامه

لیگاندها از یک بخش رنگینهای تشکیل شدهاند که مستقیماً به بخشی متصل است که میتواند با فلز برهمکنش کند. شناساگر در اینجا حاوی قسمتی برای شناسایی آنالیت میباشد و مکانیسم حسگری در اینجا آسانتر از فرایندی است که در مکانیسمهای فوق مشاهده کردیم.

۱-۲۳-۴- حسگری بر اساس رنگینههای حساس به پتانسیل
پاسخ نوری رنگینههای حساس به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان Co(Salen)، Co-N2وCo-N1، ۹۴۲/۱و۹۵۷/۱، ۸۹۵/۱و۸۹۲/۱
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید