پایان نامه مدیریت

فایل پایان نامه مدیریت وفاداری مشتری-فروش و دانلود فایل

وفاداری دو سطح تحصیلات یکسان نیست.

۴-۲-۷ توصیف متغیر کیفیت خدمات
در متغیر کیفیت خدمات کمترین امتیاز ۲۴/۲ و بیشترین امتیاز ۸۸/۴ و میانگین نمرات ۶۶۲۲/۳ و انحراف معیار آن ۵۸۴۳۳/۰ و واریانس آن برابر ۳۴۱/۰ است. میانگین نمرات کیفیت خدمات بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد.هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر کیفیت خدمات نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴- ۷) توصیف متغیر کیفیت خدمات
تعداد

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حداقل
حداکثر
میانگن
انحرف معیار
واریانس
کیفیت خدمات
۴۰۰
۲٫۲۴
۴٫۸۸
۳٫۶۶۲۲
.۵۸۴۳۳
.۳۴۱

 
 
نمودار ۴-۷) نمودار هیستوگرام کیفیت خدمات
۴-۲-۸ توصیف متغیر ارزش های دریافت شده
در متغیر ارزش های دریافت شده کمترین امتیاز ۰۰/۱ و بیشترین امتیاز ۶۷/۴ و میانگین نمرات ۰۰۸۳/۳ و انحراف معیار آن ۸۲۶۹۶/۰ و واریانس آن برابر ۶۸۴/۰ است. میانگین نمرات ارزش های دریافت شده بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد. هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر ارزش های دریافت شده نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول۴- ۸) توصیف متغیر ارزش های دریافت شده
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
ارزش های دریافت شده
۴۰۰
۱٫۰۰
۴٫۶۷
۳٫۰۰۸۳
.۸۲۶۹۶
.۶۸۴
نمودار ۴-۸) نمودار متغیر ارزش های دریافت شده
۴-۲-۹ توصیف متغیر اعتماد
در متغیر اعتماد کمترین امتیاز ۸۰/۱ و بیشترین امتیاز ۸۰/۴ و میانگین نمرات ۰۵۲۰/۳ و انحراف معیار آن ۵۲۷۸۲/۰ و واریانس آن برابر ۲۷۹/۰ است. میانگین نمرات اعتماد بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد. هیستوگرام و توصیف آماری متغیر جذابیت وب سایت اعتماد نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴- ۹) توصیف متغیر اعتماد
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
اعتماد
۴۰۰
۱٫۸۰
۴٫۸۰
۳٫۰۵۲۰
.۵۲۷۸۲
.۲۷۹

نمودار ۴-۹) نمودار هیستوگرام اعتماد
۴-۲-۱۰ توصیف متغیر عادت
در متغیر عادت کمترین امتیاز ۰۰/۲ و بیشترین امتیاز ۶۰/۴ و میانگین نمرات ۳۱۱۵/۳ و انحراف معیار آن ۵۵۰۸۴/۰ و واریانس آن برابر ۴۰۰/۰ است. میانگین نمرات عادت بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد. هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر عادت نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴- ۱۰) توصیف متغیر عادت
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عادت
۴۰۰
۲٫۰۰
۴٫۶۰
۳٫۳۱۱۵
.۵۵۰۸۴
۴۰۰
نمودار ۴-۱۰) نمودار هیستوگرام عادت
۴-۲-۱۱ توصیف متغیر اعتبار
در متغیر اعتبار کمترین امتیاز ۰۰/۲ و بیشترین امتیاز ۰۰/۵ و میانگین نمرات ۵۷۲۵/۳ و انحراف معیار آن ۶۷۴۰۳/۰ و واریانس آن برابر ۴۵۴/۰ است. میانگین نمرات اعتبار بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد. هیستوگرام و توصیف آماری متغیر اعتبار نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۴- ۱۱) توصیف متغیر اعتبار
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
اعتبار
۴۰۰
۲٫۰۰
۵٫۰۰
۳٫۵۷۲۵
.۶۷۴۰۳
.۴۵۴

نمودار ۴-۱۱) نمودار هیستوگرام اعتبار
۴-۲-۱۲ توصیف متغیر وفاداری مشتری
در متغیر وفاداری مشتری کمترین امتیاز ۶۰/۱ و بیشترین امتیاز ۰۰/۵ و میانگین نمرات ۱۵۶۰/۳ و انحراف معیار آن ۶۳۲۰۳/۰ و واریانس آن برابر ۳۹۹/۰ است. میانگین نمرات وفاداری مشتری بیانگر این موضوع است که پاسخ دهندگان در سطح خوبی قرار دارد. هیستوگرام و و توصیف آماری متغیر وفاداری مشتری نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول۴- ۱۲) توصیف متغیر وفاداری مشتری
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
وفاداری مشتری
۴۰۰
۱٫۶۰
۵٫۰۰
۳٫۱۵۶۰
.۶۳۲۰۳
.۳۹۹
نمودار۴-۱۲) نمودار هیستوگرام مشتری
۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها
به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگراف و اسمیرنوف استفاده گردیده است. نتایج آزمون برای هر متغیر به شرح زیر است:
جدول ۴-۱۳) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف
بعد
سطح معنیداری
کیفیت خدمات
۰۶۷/۰
ارزش های دریافت شده
۱۲۷/۰
اعتماد
۲۱۴/.
عادت
۰۵۷/۰
اعتبار
۰۷۹/۰
وفاداری مشتری
۵۵۲/۰
سطح خطا ۰٫۰۵ میباشد*
همانطور که در جدول ۴-۹ مشاهده می شود در سطح خطای ۰۵/۰ متغیرهای تحقیق بالاتر از ۰۵/۰ می باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می کند (سطح معنی داری > ۰٫۰۵). بنابراین می توان از آزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون برای آمار استنباطی استفاده کرد.
۴-۴ آمار استنباطی
بررسی فرضیه ۱
بین کیفیت خدمات الکترونیکی در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
H0 : بین کیفیت خدمات الکترونیکی در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود ندارد.
H1 : بین کیفیت خدمات الکترونیکی در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ۴-۱۴) ضریب همبستگی کیفیت خدمات الکترونیکی در وب سایت ها و وفاداری مشتریان
متغیرها
نوع آزمون
تعداد نمونه
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
نتیجه آزمون
کیفیت خدمات الکترونیکی دروب سایت ها و وفاداری مشتریان
پیرسون
۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *