کیفیت زندگی آنها کمتر از عامه جامعه بود.تحصیل در دانشگاه با چالش ها و استرس های بخصوص همراه است که میتواند روی کیفیت زندگی تاثیر گذار باشد.
در تحقیق جمالی در سال (۱۳۸۷) تحت عنوان ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آجا و بقیه ا…و دانشجویان مهندسی صورت گرفت نشان داد که تمامی جنبه‌های کیفیت زندگی