دانلود پایان نامه با موضوع 
احساس تنهایی، کیفیت زندگی، کمال گرایی، افزایش کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه با موضوع احساس تنهایی، کیفیت زندگی، کمال گرایی، افزایش کیفیت زندگی

عمومی،آرزو پروری،جستجوی تعلق،عدم مقابله،سرزنش خود و درون ریزی موجب افزایش نشانه های تنیدگی می شود.در تحقیقی که توسط خلعتبری و همکاران(۱۳۹۰) تحت عنوان رابطه کمال گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان صورت گرفت نشان داد که با افزایش کیفیت زندگی، احساس تنهایی و کمال گرایی کاهش پیدا می کند.
تحقیق مکوندی و

Share