دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی، گروه کنترل

آزمون
۳.۷۰
۰.۹۴
۳.۶۰
۰.۹۶

پس آزمون
۷.۲۰
۰.۹۱
۴.۵۰
۱.۰۸

جدول شماره ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه افسردگی بک در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش
متغیر
مرحله
گروه

آزمایش
کنترل

میانگین (M)
انحراف

Share