پرسشنامه در سال ۱۹۶۱ بر روی جمعیت آمریکا وسپس بر روی جمعیت انگلیس ودر سال ۱۹۷۲ نیز بر روی جمعیت ایران مورد مطالعه قرار گرفت واجرا کنندگان این پرسشنامه را دارای اعتبار کافی به منظور تشخیص وپیش بینی افسردگی دانستند.منصور ودادستان (۱۳۶۸) فرم کوتاه آزمون افسردگی بک را بروی جمعیت ایران هنجار گزینی کردند. در این فرم،۱۳ ماده وجود داشت