استفاده می‌کنند. معمولاً در مراحل اولیه یا به عبارتی، ورزشکاران مبتدی بیشتر از توجه درونی استفاده می‌نمایند در حالی که در مراحل پیشرفته یا ورزشکاران زبده از توجه بیرونی سود می‌برند. امروزه تحقیقات زیادی در این زمینه که کدام نوع توجه برای بهبود عملکرد مطلوب‌تر خواهد بود صورت گرفته است و بسیاری از آن‌ها توجه بیرونی را مناسب‌تر