بهینه می‌باشند(هاردی و گلد۱۹۹۶) . روانشناسان معتقدند که تصویر سازی و آرام سازی با یکدیگر ترکیب شوند اثرات مطلوب‌تری بر عملکرد خواهند داشت. استفاده از هیپنوتیزم در مهارت‌های ورزشی که تلفیقی از تصویر سازی و آرام سازی با عمق و خلسه بیشتری نسبت به تصویر سازی می‌باشد اثرات مطلوب‌تری خواهد داشت. از آنجا که مهارت یک خم کشتی با میان کوب